Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
13/KH-SVHTTDL 16/01/2024 KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
04/KH-SVHTTDL 05/01/2024 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Văn hóa, Thể thao, Du lịch năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 1
98/KH-SVHTTDL 25/04/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịchtrên địa bàn tỉnh Cao Bằng, năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
100/BC-SVHTTDL 18/04/2023 BÁO CÁO Kết quả tham gia các hoạt động giới thiệu, xúc tiến điểm đến du lịch 8 tỉnh Đông Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
11/KH-SVHTTDL 18/01/2023 KẾ HOẠCH Công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
04/KH-SVHTTDL 05/01/2023 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
141/KH-SVHTTDL 22/11/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức Tổng kết và trao giải Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" vòng sơ khảo tỉnh Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 399
Tải về 3
288/BC-SVHTTDL 21/11/2022 BÁO CÁO Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 11 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 416
Tải về 3
173/BC-SVHTTDL 14/07/2022 BÁO CÁO Công tác thanh tra, kiểm tra tháng 7,nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2022
Lượt xem: 564
Tải về 3
921/SVHTTDL-TCPC 31/12/2020 Về việc báo cáo tổ chức bộ máy, biến chế và số lượng,chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 579
Tải về 4
12
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang