Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 27
  • Hôm nay: 939
  • Trong tuần: 12 290
  • Tổng lượt truy cập: 2593486
  • Tất cả: 2757
Đăng nhập
SỞ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Thông tin chung

Địa chỉ: Số 047 Lý Tự Trọng, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 0206.3854.211; Fax: 0206.3855.563

Email: 
sovhtt@caobang.gov.vn


2. Sơ đồ tổ chức 
 
 

3. Cơ cấu tổ chức

Ông: Sầm Việt An
- Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở
- Điện thoại: 0206.3853.788
- Email: ansv@caobang.gov.vn

 

Ông: Ngọc Văn Chắn
- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở 
- Điện thoại: 0206.3854.103
- Email: channv_ht@caobang.gov.vn

 

- Ông: Trương Thế Vinh
- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở, Kiêm Trưởng Ban quản lý CVĐC Non nước Cao Bằng
- Điện thoại: 0206.3853.947
- Email: vinhtt@caobang.gov.vn

 

 - Bà: Tô Thị Trang
- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở
- Điện thoại: 0206.3.854.212
- Email: trangtt.svhttdl@caobang.gov.vn

 

 - Bà: Đoàn Thị Lê An
- Chức Vụ: Phó Giám đốc Sở
- Điện Thoại: 
0206 3888 879
- Email: dtlan@caobang.gov.v
n

 

   4. Phân công nhiệm vụ cụ thể

   4.1. Ông Sầm Việt An, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở  
 

Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phụ trách chung, chỉ đạo điều hành toàn diện các lĩnh vực công tác của ngành và phân công nhiệm vụ cho các Phó giám đốc Sở.

 Trực tiếp chỉ đạo phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

 -    Công tác chính trị tưởng; tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; kế hoạch, tài chính, xây dựng bản; quy hoạch, xây dựng phát triển ngành.

 -    Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại tố cáo.

 -   Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa, Thể thao Du lịch.

 -    Công tác quản lý, cấp phép hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao du lịch theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

-    Chỉ đạo nội dung Trang thông tin điện tử (Website) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 -   Chỉ đạo kết chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị về các lĩnh vực công tác ngành quản lý.

-    Tham mưu, chỉ đạo công tác văn hóa, thể thao và du lịch tại các địa phương, đơn vị theo sự phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

-    Là Chủ tịch các Hội đồng: Hội đồng khoa học công nghệ; Hội đồng nghệ thuật; Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng kỷ luật của Sở; Chính trị viên quân sự cơ quan.

-   Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 -    Phụ trách quản lý nhà nước các tổ chức hội: Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh Việt Nam tỉnh Cao Bằng.

 -   Chủ tài khoản Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các phòng và đơn vị: Phòng Tổ chức - Pháp chế (trừ các công tác đã phân công cho Phó Giám đốc Sở); Thanh tra; Ban Quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt.

 -   Thực hiện các công việc khác do Tỉnh phân công.

    4.2. Bà Tô Thị Trang, Phó Giám đốc Sở 

Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

 Trực tiếp chỉ đạo phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

 -     Lĩnh vực Di sản văn hóa; Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; Văn học; Hướng dẫn tổ chức quản lý hoạt động lễ hội; Văn hóa dân tộc.

-   Chỉ đạo, theo dõi lĩnh vực văn hóa các huyện, thành phố trong tỉnh (theo lĩnh vực phân công);

 -   Chỉ đạo công tác tuyên truyền quảng du lịch; thông tin đối ngoại.

 -   Chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Chữ thập đỏ.

-   Phụ trách quản nhà nước các tổ chức hội: Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh; Câu lạc bộ Nhiếp ảnh tỉnh.

 -   Được ủy quyền các văn bản cấp phép về lĩnh vực văn hóa (theo lĩnh vực phân công).

 -   chủ tài khoản thứ hai của Sở;

 Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các phòng và đơn vị: Văn phòng Sở; Phòng Quản Văn hóa Gia đình (theo lĩnh vực được phân công); Phòng Quản Du lịch (công tác tuyên truyền quảng du lịch); Bảo tàng tỉnh.

-   Thực hiện trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc các văn bản thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công chỉ đạo, phụ trách.

 -   Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở.

 

  4.3. Bà Đoàn Thị Lê An, Phó Giám đốc Sở

   Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số lĩnh vực công tác chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

    Trực tiếp chỉ đạo phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

-   Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; Điện ảnh; Quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa; Quảng cáo; Thư viện; Văn hóa quần chúng và tuyên truyền cổ động; Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra quy ước, hương ước; Công tác gia đình.

 -    Chỉ đạo, theo dõi lĩnh vực văn hóa và gia đình các huyện, thành phố trong tỉnh (theo lĩnh vực phân công);

 -    Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Chương trình xây dựng nông thôn mới của ngành.

 -   Chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công tác quản nhà nước về thanh niên.

-    Phụ trách quản lý nhà nước các tổ chức hội: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Hội Thơ Đường luật tỉnh.

-   Được ủy quyền ký các văn bản cấp phép về lĩnh vực văn hóa (theo lĩnh vực phân công).

Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các phòng và đơn vị: Phòng Quản lý Văn hóa Gia đình (theo lĩnh vực phân công); phòng Tổ chức - Pháp chế (công tác quản nhà nước về thanh niên) Thư viện tỉnh; Đoàn Nghệ thuật tỉnh.

-   Thực hiện trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc các văn bản thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công chỉ đạo, phụ trách.

-   Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở.

 
  4.4. Ông Ngọc Văn Chắn, Phó Giám đốc Sở

     Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số lĩnh vực công tác chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

    Trực tiếp chỉ đạo phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

    -   Lĩnh vực Thể dục thể thao; Chỉ đạo, theo dõi công tác thể dục, thể thao các huyện, thành phố trong tỉnh.

    -   Chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công đoàn.

    -    Phụ trách quản nhà nước các tổ chức hội: Liên đoàn Cờ tỉnh; Liên đoàn Quần vợt tỉnh; Liên đoàn Cầu lông tỉnh; Liên đoàn Bóng bàn tỉnh.

-    Được ủy quyền các văn bản cấp phép về lĩnh vực thể dục thể thao; các Quyết định về công nhận vận động viên và học sinh năng khiếu của tỉnh.

   Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các phòng và đơn vị: Phòng Quản lý Thể dục thể thao; Phòng Tổ chức - Pháp chế (công tác pháp chế, thi đua khen thưởng); Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh.

-   Thực hiện trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc các văn bản thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công chỉ đạo, phụ trách.

    -   Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở.

 
  4.4. Ông Trương Thế Vinh, Phó Giám đốc Sở Kiêm Trưởng Ban quản lý CVĐC Non nước Cao Bằng
 
    Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số lĩnh vực công tác chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
    Trực tiếp chỉ đạo phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
    -    Lĩnh vực Du lịch; Chỉ đạo, theo dõi công tác Du lịch các huyện, thành phố trong tỉnh.
    -   Chỉ đạo Chương trình Phát triển Du lịch; hợp tác quốc tế.

    -   Chỉ đạo các công tác: sự tiến bộ phụ nữ; Khuyến học; An ninh, quốc phòng; phòng cháy chữa cháy; phòng chống lụt bão và thiên tai.

   -   Phụ trách quản nhà nước các tổ chức hội: Hiệp hội Du lịch tỉnh.

   -   Được ủy quyền ký các văn bản cấp phép về lĩnh vực du lịch.

   -   Chỉ huy trưởng quân sự quan.

   Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các phòng và đơn vị: Phòng Quản lý Du lịch (theo lĩnh vực phân công); Trung tâm Văn hóa Thông tin du lịch; Ban Quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng.

-   Thực hiện trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc và ký các văn bản thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công chỉ đạo, phụ trách.

   -   Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở.

 

ipv6 ready