Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
SỞ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Thông tin chung

Địa chỉ: Số 047 Lý Tự Trọng, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 0206.3854.211; Fax: 0206.3855.563

Email: 
sovhtt@caobang.gov.vn


2. Sơ đồ tổ chức 
 
 

3. Cơ cấu tổ chức

Ông: Sầm Việt An
- Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở
- Điện thoại: 0206.3853.788
- Email: ansv@caobang.gov.vn

 

Ông: Ngọc Văn Chắn
- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở 
- Điện thoại: 0206.3854.103
- Email: channv_ht@caobang.gov.vn

 

 - Bà: Tô Thị Trang
- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở
- Điện thoại: 0206.3.854.212
- Email: trangtt.svhttdl@caobang.gov.vn

 

 - Bà: Đoàn Thị Lê An
- Chức Vụ: Phó Giám đốc Sở
- Điện Thoại: 
0206 3888 879
- Email: dtlan@caobang.gov.v
n

 

   4. Phân công nhiệm vụ cụ thể

   4.1. Ông Sầm Việt An, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở  
 

Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phụ trách chung, chỉ đạo điều hành toàn diện các lĩnh vực công tác của ngành và phân công nhiệm vụ cho các Phó giám đốc Sở

Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

Công tác chính trị tư tưởng; tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; kế hoạch, tài chính, xây dựng cơ bản; quy hoạch, xây dựng và phát triển ngành.

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại tố cáo.

Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Công tác quản lý, cấp phép hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chỉ đạo nội dung Trang thông tin điện tử (Website) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chỉ đạo ký kết chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị về các lĩnh vực công tác ngành quản lý.

Tham mưu, chỉ đạo công tác văn hóa, thể thao và du lịch tại các địa phương, đơn vị theo sự phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Là Chủ tịch các Hội đồng: Hội đồng khoa học công nghệ; Hội đồng nghệ thuật; Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng kỷ luật của Sở; Chính trị viên quân sự cơ quan.

Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Phụ trách quản lý nhà nước các tổ chức hội: Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh Việt Nam tỉnh Cao Bằng.

-  Là Chủ tài khoản Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các phòng và đơn vị: Phòng Tổ chức - Pháp chế (trừ các công tác đã phân công cho Phó Giám đốc Sở); Thanh tra; Ban Quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt; Ban Quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng. Phụ trách địa bàn: thành phố Cao Bằng; huyện Hà Quảng; huyện Trùng Khánh.

Thực hiện các công việc khác do Tỉnh phân công. 


    4.2. Bà Tô Thị Trang, Phó Giám đốc Sở 

Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

Lĩnh vực Di sản văn hóa; 

Lĩnh vực Du lịch; Chỉ đạo, theo dõi công tác Du lịch các huyện, thành phố trong tỉnh.

-  Chỉ đạo Chương trình Phát triển Du lịch – Dịch vụ; hợp tác quốc tế; công tác tuyên truyền quảng bá du lịch; thông tin đối ngoại.

-  Chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Chữ thập đỏ; Vì sự tiến bộ phụ nữ; Khuyến học; An ninh, quốc phòng; phòng cháy chữa cháy; phòng chống lụt bão và thiên tai.

-  Phụ trách quản lý nhà nước các tổ chức hội: Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh; Hiệp hội Du lịch tỉnh.

-  Được ủy quyền ký các văn bản cấp phép về lĩnh vực du lịch; các văn bản cấp phép về lĩnh vực văn hóa (theo lĩnh vực phân công).

-  Chỉ huy trưởng quân sự cơ quan.

-  Là chủ tài khoản thứ hai của Sở.

Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các phòng và đơn vị: Văn phòng Sở; Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình (theo lĩnh vực được phân công); Phòng Quản lý Du lịch;  Bảo tàng tỉnh

Phụ trách địa bàn: huyện Quảng Hoà; huyện Hạ Lang.

-  Thực hiện trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc và ký các văn bản thuộc thẩm quyền lĩnh vực được phân công chỉ đạo, phụ trách.

-  Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở. 

    4.3. Bà Đoàn Thị Lê An, Phó Giám đốc Sở

Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

-  Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; Điện ảnh; Quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa; Quảng cáo; Thư viện; Văn hóa quần chúng và tuyên truyền cổ động; Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra quy ước, hương ước; Công tác gia đình; Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; Văn học; Hướng dẫn tổ chức và quản lý hoạt động lễ hội; Văn hóa dân tộc;

Chỉ đạo, theo dõi lĩnh vực văn hóa và gia đình các huyện, thành phố trong tỉnh; 

Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Chương trình xây dựng nông thôn mới của ngành.

-   Chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

-   Phụ trách quản lý nhà nước các tổ chức hội: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Hội Thơ Đường luật tỉnh; Câu lạc bộ Nhiếp ảnh tỉnh.

-   Được ủy quyền ký các văn bản cấp phép về lĩnh vực văn hóa (theo lĩnh vực phân công).

Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các phòng và đơn vị: Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình (theo lĩnh vực phân công); phòng Tổ chức - Pháp chế (công tác quản lý nhà nước về thanh niên) Thư viện tỉnh; Đoàn Nghệ thuật tỉnh; Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch.

Phụ trách địa bàn: huyện Hoà An; huyện Nguyên Bình; huyện Bảo Lạc. - Thực hiện trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc và ký các văn bản thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công chỉ đạo, phụ trách.

-  Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở. 

  4.4. Ông Ngọc Văn Chắn, Phó Giám đốc Sở

Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

Lĩnh vực Thể dục thể thao; Chỉ đạo, theo dõi công tác thể dục, thể thao các huyện, thành phố trong tỉnh.

Chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công đoàn.

Phụ trách quản lý nhà nước các tổ chức hội: Liên đoàn Cờ tỉnh; Liên đoàn Quần vợt tỉnh; Liên đoàn Cầu lông tỉnh; Liên đoàn Bóng bàn tỉnh.

Được ủy quyền ký các văn bản cấp phép về lĩnh vực thể dục thể thao; các Quyết định về công nhận vận động viên và học sinh năng khiếu của tỉnh. 

Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các phòng và đơn vị: Phòng Quản lý Thể dục thể thao; Phòng Tổ chức - Pháp chế (công tác pháp chế, công tác thi đua khen thưởng); Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh.

Phụ trách địa bàn: huyện Thạch An; huyện Bảo Lâm.

Thực hiện trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc và ký các văn bản thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công chỉ đạo, phụ trách.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh biết và liên hệ công tác./. 

 
   

Thông tin chỉ đạo điều hành của tỉnh
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang