Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Quá trình phát triển

Ngày 08 tháng 4 năm 2008, thực hiện Quyết định số: 532/QĐ- UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc hợp nhất Sở Văn hoá- Thông tin với Sở Thể dục Thể thao  thành  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, đồng thời tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ chức biên chế làm công tác du lịch từ Sở Công thương theo Quyết định số: 535/QĐ- UBND ngày 08 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; chức năng quản lý nhà nước và tổ chức biên chế làm công tác gia đình từ Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em theo Quyết định số: 536/QĐ- UBND ngày 08 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Từ ngày 06 tháng 9 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sỏ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng. Ông Trần Hùng là Giám đốc Sở, từ tháng 11 năm 2011 đến ngày.......Ông Hà Văn Hiển làm Giám đốc Sở. Từ tháng 4 năm 2016 đến nay Ông Sầm Việt An làm Giám đốc Sở.

          Kể từ sau khi sáp nhập ngành văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch  là một ngành lớn, đa lĩnh vực. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng có 8 phòng chức năng tham mưu, 10 đơn vị sự nghiệp trực thuộc với tổng số: 275 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó khối quản lý nhà nước 43 người, trình độ Thạc sỹ 6 người, đại học 136 người, cao đẳng 22 người, trung cấp 55 người. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của Sở và các đơn vị trực thuộc được củng cố kiện toàn ổn định, đáp ứng nhiệm vụ được giao, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành được tăng cường, công tác thanh tra, kiểm tra được duy trì thường xuyên, công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện có hiệu quả, cơ sở vật chất, các thiết chế văn hoá tiếp tục được đầu tư, chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, thể thao và du lịch được triển khai thực hiện đồng bộ và có chất lượng hiệu quả, Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Pác Bó và các di tích lịch sử cách mạng và danh thắng trong tỉnh tiếp tục được đầu tư tôn tạo, bản sắc văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc được nghiên cứu gìn giữ và phát huy, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, thông tin cổ động, chiếu phim, sách báo thư viện luôn phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhân dân  đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa, biên giới. Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển , công tác  xã hội hoá trong hoạt động thể thao được đẩy mạnh, chương trình trọng điểm du lịch và hợp tác quốc tế phát triển du lịch được quan tâm, lượng khách và doanh thu xã hội từ hoạt động du lịch tăng cao tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động du lịch phát triển, phong trào xây dựng nếp sống văn hoá của tỉnh tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng, công tác phòng, chống bạo lực gia đình được quan tâm, với mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng,tiến bộ và hạnh phúc.

Thông tin chỉ đạo điều hành của tỉnh
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang