Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 23
  • Trong tuần: 5 141
  • Tổng lượt truy cập: 2789994
  • Tất cả: 529
Đăng nhập
Hội thảo xây dựng Chương trình Mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030

Chiều 21/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo trực tuyến toàn quốc tham vấn ý kiến đối với hồ sơ về nhiệm vụ “Xây dựng Chương trình Mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đồng chí Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Dự hội thảo tại điểm cầu Cao Bằng có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Cao Bằng
Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu Cao Bằng.

Dự thảo chương trình hệ thống lại các quan điểm của Đảng được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII, liên quan đến 9 nhóm dự án gồm: phát triển nhân cách văn hóa con người Việt Nam; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền và giáo dục văn hóa; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc; thúc đẩy sự phát triển văn học - nghệ thuật; phát triển công nghiệp văn hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực văn hóa; phát triển nguồn nhân lực văn hóa; hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

 

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đại biểu các địa phương để hoàn thiện dự thảo chương trình, tập trung vào nội hàm của các khái niệm "văn hóa", "con người", "chấn hưng", "phát triển", từ đó xác định những nội dung, mục tiêu trọng tâm; chỉ ra những vấn đề, lĩnh vực văn hóa cấp bách cần bảo vệ, bảo tồn, duy trì; xác định những giá trị mới, những bất cập, hạn chế cần khắc phục, đổi mới từ công tác quản lý nhà nước, cơ chế, chính sách đến thực tiễn triển khai. Các đại biểu thống nhất khẳng định sự cần thiết ban hành một chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa; chương trình cần giải quyết mối quan hệ với các chương trình mục tiêu quốc gia khác, có khả năng bao trùm, tích hợp.

Việc tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến lần này nhằm đưa thực tiễn cuộc sống vào chương trình, giúp các bộ, ngành, địa phương nâng cao nhận thức, quản lý, thực hiện chấn hưng, phát triển văn hóa và xác định rõ vai trò của Nhà nước, xã hội, người dân; đa dạng nguồn lực đầu tư cho chương trình từ nguồn vốn đầu tư công, kinh phí hoạt động thường xuyên, nguồn xã hội hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ hoạt động quản lý, quảng bá, truyền thông. Đây cũng là cơ sở, căn cứ để Bộ Văn hóa, Thể thao va Du lịch tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo chương trình, bảo đảm tính khả thi, tính khoa học, tính tổng thể của một chương trình mục tiêu quốc gia và trình các cấp có thẩm quyền trong thời gian tới.

Tại hội thảo, các điểm cầu trình bày tham luận và tham luận góp ý về một số phương án tiếp cận đối với chương trình; đánh giá, rà soát kết quả thực hiện đề án, dự án, kế hoạch về văn hóa đã có để xác định phạm vi thực hiện gắn với sản phẩm, kết quả đầu ra của chương trình, tránh trùng lặp; đảm bảo bố trí nguồn nhân lực hỗ trợ hoàn thành các mục tiêu của chương trình… 

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội thảo, các địa phương chưa có ý kiến tham gia sớm gửi ý kiến hoàn thiện bổ sung nội dung để bộ phận soạn thảo hoàn thiện các chương trình trong tháng 7 và trình Văn phòng Chính phủ.

Nguồn Báo Cao Bằng

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang