Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Hội thảo khoa học cấp quốc gia 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023)

Sáng 27/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến với 63 tỉnh/thành trực thuộc Trung ương.

Chủ tọa có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành, Quốc hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam; 250 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia các cơ quan nghiên cứu, học viện, trường đại học, các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp, các cơ quan báo chí, truyền thông.

Tại điểm cầu Cao Bằng, đồng chí Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội thảo.

Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu Cao Bằng.
Bản “Đề cương văn hóa Việt Nam” do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo và được thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương họp ở Võng La (Đông Anh, Phúc Yên) tháng 2/1943. Bên cạnh những giá trị quý báu về nền tảng lý luận, nguyên tắc cốt lõi, những nội dung của đề cương còn có giá trị thực tiễn lớn trong phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong suốt 80 năm qua.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Đề cương về văn hóa Việt Nam ra đời năm 1943 thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng ta về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đề cương mang sứ mệnh khơi thông những mạch nguồn của văn hóa dân tộc trong bối cảnh đẩy mạnh cao trào phản đế, phản phong, tiến tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, đã tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng văn hóa cho nhân dân, nhất là tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ có tâm huyết, cổ vũ lòng tự hào dân tộc, khích lệ tinh thần dấn thân cho cách mạng, thật sự trở thành ngọn đuốc soi đường cho sự phát triển nền văn hóa mới.

Hội thảo là hoạt động có ý nghĩa để tôn vinh, nhận thức rõ hơn về giá trị lịch sử, chính trị, khoa học và tầm vóc thời đại về sự ra đời của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong tiến trình phát triển của nền văn hóa và sự nghiệp cách mạng của dân tộc, góp phần triển khai thắng lợi quan điểm, định hướng, mục tiêu và nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kết luận Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, quán triệt sâu sắc bài phát biểu quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị này.

Hội thảo nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023), cung cấp cho các nhà quản lý, nhà khoa học, những người thực hành văn hóa nghệ thuật và các tầng lớp nhân dân hiểu biết về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, giá trị cốt lõi và tầm ảnh hưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong 80 năm qua. Qua đó, huy động sự tham gia của các cơ quan tham mưu, quản lý văn hóa và các nhà nghiên cứu văn hóa, các trí thức, văn nghệ sĩ, những người thực hành văn hóa trong cả nước nhằm làm rõ các giá trị của đề cương; quá trình vận dụng, phát huy giá trị của đề cương đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, con người hiện nay và trong tiến trình lịch sử; những thành tựu mà văn hóa Việt Nam đã đạt được dưới ánh sáng của bản Đề cương và đường lối văn hóa của Đảng.

Chương trình hội thảo diễn ra gồm 1 phiên chuyên đề, 1 phiên thảo luận bàn tròn; tập trung vào 2 nội dung chính: Giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam; Văn hóa, con người Việt Nam - Nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Ban Tổ chức Hội thảo  nhận được 1 báo cáo trung tâm và 173 bản tham luận của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhà quản lý, nhà khoa học và những người trực tiếp làm công tác văn hóa nghệ thuật trong cả nước. Trên cơ sở nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất, kiến nghị một số giải pháp phát huy hiệu quả giá trị của văn kiện này vì mục tiêu phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Sau khi hội thảo kết thúc, trên cơ sở các ý kiến trao đổi, thảo luận trong các phiên họp, các tác giả sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện tham luận của mình để xuất bản sách kỷ yếu giới thiệu rộng rãi đến độc giả.

* Trước khi diễn ra lễ khai mạc hội thảo, các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh "Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023)".

Nguồn Báo Cao Bằng

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang