Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 28
  • Hôm nay: 968
  • Trong tuần: 12 319
  • Tổng lượt truy cập: 2593515
  • Tất cả: 2786
Đăng nhập
Chương trình nghệ thuật chào mừng 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023)

Tối 4/3, tại Phố đi bộ Kim Đồng (Thành phố), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, UBND Thành phố tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023). Tham dự có đồng chí Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Tháng 2/1943, “Đề cương về văn hóa Việt Nam” được Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo và thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng ở Võng La (Đông Anh, Phúc Yên, nay là Hà Nội). Đề cương đã đem lại một không khí mới cho văn hóa Việt Nam, trong đó chỉ rõ “Mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận (chính trị, kinh tế, văn hóa)” và chủ trương phát triển văn hóa theo 3 hướng: dân tộc - khoa học - đại chúng. Đề cương thể hiện tầm nhìn xa trông rộng, tư duy lý luận sắc bén, sự đúc kết thực tiễn sâu sát của một Đảng lãnh đạo còn non trẻ. Sau 80 năm, những tư tưởng của đề cương vẫn còn nguyên giá trị, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế.

Tiết mục biểu diễn mang đậm bản sắc văn hóa, giá trị lịch sử của dân tộc.
Chương trình trình diễn 18 tiết mục được thiết kế đặc sắc, hấp dẫn, nội dung thiết thực phản ánh nét đẹp văn hóa của vùng đất phên dậu Tổ quốc nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của đề cương trong đời sống đương đại. Qua đó, giúp đội ngũ làm công tác văn hóa tư tưởng, trí thức, văn nghệ sĩ trên địa bàn tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện và đồng bộ tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ.
 
Một tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình.
Trải qua 80 năm, hoạt động văn học - nghệ thuật, sáng tác, biểu diễn, phong trào văn nghệ quần chúng của cả nước nói chung và tỉnh Cao Bằng nói riêng ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Các hoạt động thông tin lưu động, hội diễn văn nghệ quần chúng, phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực...
ipv6 ready