Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 1013
  • Trong tuần: 12 002
  • Tổng lượt truy cập: 2601460
  • Tất cả: 2644
Đăng nhập
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 22/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TTDL) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Các đồng chí: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng đồng chủ trì. Tham dự có lãnh đạo các bộ: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường.

Dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng có đồng chí Lê Hải Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở VH,TT&DL, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, Thành phố, cán bộ các phòng, ban chức năng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

Năm 2022, dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, kinh tế vĩ mô giữ vững ổn định, bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ” tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021; chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ VH,TT&DL chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - xã hội trở lại bình thường, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chủ đề công tác năm 2022. Bộ VH,TT&DL tham mưu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 3 nghị định, 5 quyết định và 1 chỉ thị về công tác văn hóa, 7 đề án. Hoàn thành 155/169 nhiệm vụ được giao. 

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Bộ VH,TT&DL hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ cưới, lễ tang; Xây dựng nghị định quy định về khung tiêu chuẩn, quy trình xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, xã, phường, thị trấn tiêu biểu. Xây dựng 2 thông tư, hướng dẫn công tác tuyên tuyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022. Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 - 2025 thuộc lĩnh vực văn hóa; Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025…

Xây dựng văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg, ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc giai đoạn 2022 - 2025; triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Dự án 6 Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025.

Lĩnh vực thể dục, thể thao, Bộ VH,TT&DL trình Thủ tướng Chính phủ Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ban hành Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Chương trình xây dựng nông thôn mới” thông qua tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng xuân, đại hội thể dục, thể thao các cấp và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Hoạt động văn hóa, gia đình tại các địa phương, sau thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, các tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật sôi nổi, phục vụ các nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa - nghệ thuật nhân dân trong điều kiện cả nước bước vào giai đoạn bình thường mới, đặc biệt là trong các dịp lễ, kỷ niệm lớn của đất nước. Hoạt động du lịch tại các địa phương, sau hơn hai năm ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đều tăng trưởng bứt phá cả về tổng lượng khách và tổng doanh thu từ hoạt động du lịch. Tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 3,5 triệu lượt; khách du lịch nội địa ước đạt 101,3 triệu lượt; tổng thu từ du lịch ước đạt 495 nghìn tỷ đồng.

Hội nghị có 7 tham luận về quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong thúc đẩy phát triển KT - XH, đưa văn hóa trở thành động lực tích cực cho phát triển đất nước phồn vinh, gồm: UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Sở VH,TT&DL tỉnh Hà Giang, Bộ VH,TT&DL, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính...

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện các mục tiêu phát triển KT - XH theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm giai đoạn 202 - 2025, bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, Bộ VH,TT&DL chỉ đạo toàn ngành phát huy hơn nữa vai trò lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp “Chấn hưng văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới”. Tiếp tục triển khai hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ, 4 nhóm giải pháp xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021. Mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt là “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, tích cực góp phần cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chỉnh phủ Vũ Đức Đam đề nghị năm 2023, Bộ VH,TT&DL bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chỉ đạo của Thủ tướng Chỉnh phủ tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển văn hóa trên các lĩnh vực; đặc biệt quan tâm bảo tồn, phát huy các giá truyền thống của 54 dân tộc anh em. Đẩy mạnh bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trở thành nền tảng ý chí, sức mạnh nội lực của dân tộc. Trước phát triển KT - XH, công nghệ phát triển mạnh mẽ, ngành văn hóa phải lựa chọn những cách làm, biện pháp phù hợp vừa bảo tồn, bồi đắp các giá trị văn hóa, vừa phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Xây dựng được các chương trình hành động, các hoạt động xã hội thu hút các cấp, ngành, nhân dân tham gia đề luôn được bồi đắp các giá trị văn hóa qua nhiều thế hệ, không chạy theo phát triển KT - XH nóng xóa nhòa giá trị văn hóa cốt lõi, sao nhãng bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống.

Các bộ, ngành hết sức quan tâm, tạo điều kiện cho văn hóa phát triển trên nhiều lĩnh vực để xây dựng được nhiều hoạt động văn hóa, công trình kiến trúc văn hóa mang hệ ý thức dân tộc, đại diện cho quốc gia, dân tộc. Quan tâm đến hoạt động, đời sống, chế độ của giới văn nghệ sĩ hoạt động văn học, văn hóa - nghệ thuật. Tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể vận động các tầng lớp nhân dân phát huy các giá trị văn hóa trong các hoạt động xã hội, đời sống, trở thành nền nếp văn hóa, lối sống văn minh trong đời sống hằng ngày, tạo thành hệ giá trị văn hóa thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

Nguồn Báo Cao Bằng

1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready