Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 407
  • Trong tuần: 8 124
  • Tổng lượt truy cập: 2713885
  • Tất cả: 2054
Đăng nhập
Đánh giá kết quả phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 6/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) gắn với chuyển đổi số (CĐS) tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 và đề ra một số nhiệm vụ giải pháp thực hiện giai đoạn 2024 - 2025.

Cục Hải quan tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cá nhân, doanh nghiệp.

Việc triển khai kế hoạch nhằm đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND, đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2024 - 2025 để thực hiệu quả Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số của tỉnh nói chung và công tác CCHC với CĐS tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 của từng cơ quan, đơn vị, địa phương nói riêng.

Tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa và tầm quan trọng của CCHC với chuyển đổi số trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hội nghị đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND gắn với các nghị quyết, quyết định của Chính phủ ban hành thời gian gần đây liên quan đến CCHC với CĐS trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc tổ chức đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND được tổ chức lồng ghép với hội nghị đánh giá kết quả hằng năm thực hiện CCHC của tỉnh năm 2023 đầy đủ, toàn diện, nghiêm túc, thực chất, thiết thực, hiệu quả; tránh hình thức, chiếu lệ.

Thời gian tổ chức hội nghị cấp tỉnh dự kiến trong tháng 3/2024. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND trước ngày 30/11/2023 và gửi báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ trước ngày 10/12/2023 để tổng hợp).

UBND tỉnh chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản liên quan đến triển khai đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND.

Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ban hành hướng dẫn khen thưởng, thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đảm bảo theo quy định. Tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND giai đoạn 2021 - 2023, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2024 - 2025 trình UBND tỉnh ban hành đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc thực hiện và chuẩn bị các nội dung đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT- UBND đảm bảo theo kế hoạch. Trình UBND tỉnh cho chủ trương về kinh phí và lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định.

Các cơ quan thông tin, truyền thông tăng cường tổ chức tuyên truyền các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC gắn với CĐS tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Nguồn Báo Cao Bằng

1 2 3 4 5 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang