Cấp huyện

Văn hóa cơ sở

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

cơ quan thực hiện

1

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

 Văn hóa               

Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh cấp huyện

2

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”,
“Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Văn hóa

Chủ  tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

3

Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”,
“Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”  và tương đương

Văn hóa

Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện

4

Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

Văn hóa

Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện

5

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Văn hóa

Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện

6

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Văn hóa

Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện

7

Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Văn hóa

Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện

8

Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Văn hóa

Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện


Thư viện

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực         

cơ quan thực hiện

1

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu
từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

Thư viện                      

Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện

 


Gia đình

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực                     

cơ quan thực hiện

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của
cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 

Gia đình

Ủy ban nhân dân cấp huyện

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của
cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Gia đình

Ủy ban nhân dân cấp huyện

3

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của
cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Gia đình

Ủy ban nhân dân cấp huyện

4

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của
cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Gia đình

Ủy ban nhân dân cấp huyện

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của
cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

Gia đình

Ủy ban nhân dân cấp huyện

6

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của
cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Gia đình

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Không có nội dung nào được liệt vào phân loại này.

Đăng kí nhận RSS - Cấp huyện