Lĩnh vực Gia đình

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

cơ quan thực hiện

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Gia đình

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Gia đình

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Gia đình

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

4

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Gia đình

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Gia đình

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

6

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Gia đình

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

7

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Gia đình

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

8

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Gia đình

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

9

Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Gia đình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10

Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Gia đình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

11

Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

Gia đình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

12

Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

Gia đình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Không có nội dung nào được liệt vào phân loại này.

Đăng kí nhận RSS - Lĩnh vực Gia đình