BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH CAO BẰNG

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính một cửa

Địa chỉ số 005 - Nguyễn Du - Hợp Giang - TP Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 0206.3.954.136

Lĩnh vực Văn hóa 
Lĩnh Vực Du lịch
Lĩnh vực Thể dục, Thể thao 
Lĩnh vực Gia đình
Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục hành chính cấp xã

 

 

Không có nội dung nào được liệt vào phân loại này.

Đăng kí nhận RSS - BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH CAO BẰNG