Xây dựng con người, văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Trong những năm qua, các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội quan tâm triển khai các chỉ thị, nghị quyết, văn bản pháp luật đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.  

Từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân luôn tự bồi dưỡng và phát huy lối sống "Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người"; hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, tôn trọng pháp luật, có tinh thần trách nhiệm với công việc, sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

         Huyện Bảo Lâm chú trọng phát triển văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc.

Bà Triệu Thị Thu Hằng, Trưởng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhận định: Trước tiên, việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh được triển khai, thực hiện có hiệu quả thông qua phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, tập trung cao điểm nhân dịp các Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11. Tích cực vận động toàn dân thực hiện tốt vai trò chức năng gia đình trong xã hội ngày nay, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, với mục tiêu “Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội”. Việc giáo dục, truyền thông về gia đình, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, chăm sóc phụng dưỡng ông bà, cha mẹ, phòng chống bạo lực gia đình được tăng cường; việc thực hiện quy mô gia đình nhỏ ít con (1 hoặc 2 con) để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, xây dựng nếp sống mới, giữ gìn vệ sinh môi trường được nhân dân đồng tỉnh ủng hộ và thực hiện khá tốt. Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa hằng năm ngày càng tăng, đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình không ngừng được cải thiện và nâng cao. Tăng cường đưa văn hóa thông tin về cơ sở, chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các lễ hội. Đến hết năm 2018, tỷ lệ gia đình đạt văn hóa cả tỉnh chiếm 83,6%; tỷ lệ xóm, tổ dân phố đạt văn hóa chiếm 53,8%; số cơ quan, đơn vị văn hóa chiếm 93%.
Nhân dân xóm Bản Là, xã Đức Long (Thạch An) trong những năm qua tích cực thi đua lao động sản xuất, chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ông Đinh Văn Từ, Trưởng Ban công tác Mặt trận xóm Bản Là cho biết: Người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt, người dân tập trung phát triển cây hồi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Cả xóm trồng được 30 ha hồi, trong đó có hơn 10 ha đã cho thu hoạch. Cùng với phát triển kinh tế gia đình, người dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhân dân trong xóm ủng hộ đất, ngày công để chung tay xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2016 đến nay, cả xóm hiến 5.000 m2 đất, 500 ngày công lao động và 30 triệu đồng để làm 2,4 km đường nội đồng và đường liên xóm. Hiện cả xóm chỉ còn 13/75 hộ nghèo, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa chiếm trên 70%.
Cũng với lối sống “mình vì mọi người”, chị Trần Thị Vạn, xóm Đoỏng Lèng, thị trấn Tà Lùng (Phục Hòa) gương mẫu đi đầu trong thực hiện mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; chủ động hỗ trợ các gia đình khó khăn trong xóm phát triển kinh tế gia đình. Chị vận động 5 gia đình tham gia mô hình liên kết sản xuất chăn nuôi lợn thịt, gia đình nuôi ít nhất 5 con, gia đình nuôi nhiều nhất lên đến 40 con lợn thịt, mỗi năm xuất bán ít nhất 2 lứa, thu nhập trên 100 triệu đồng. Ngoài ra, chị còn vận động mọi người xây dựng mô hình "Hũ gạo tình thương", ủng hộ người nghèo trong xóm.
Đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao; diện mạo nông thôn khởi sắc; tinh thần tương thân, tương ái, tình làng, nghĩa xóm, giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước..., ngày càng lan tỏa. Những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình, dân tộc tiếp tục được gìn giữ, phát huy. Đó là kết quả mà Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước mang lại khi đi vào đời sống. 
Khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, trong đó, con người là trung tâm, chủ thể để xây dựng, do đó, để con người thật sự văn minh, văn hóa, thời gian tới phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên nhiều lĩnh vực. Ngoài ra, kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt việc tốt để nhân rộng những nhân tố điển hình, tích cực, đẩy lùi những cái xấu. Theo đó, cần xây dựng, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, như: gia đình văn hóa, xóm, khu phố văn hóa, nhằm hướng con người đến những giá trị tốt đẹp, tránh xa thói hư, tật xấu, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ, tiến bộ, đậm nét đặc trưng của vùng quê cách mạng; hướng đến các giá trị văn hóa hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa.  

Nguồn Báo Cao Bằng