Phục Hòa thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Những năm qua, triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH), huyện Phục Hòa xây dựng nhiều chương trình, hoạt động thiết thực tạo sức lan tỏa đến nhiều địa phương, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

                              Buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ dân ca thị trấn Hòa Thuận.

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện chủ động phối hợp với các cấp, các ngành cụ thể hóa, lồng ghép các hoạt động, nội dung, mục tiêu của phong trào vào các chương trình, hoạt động của địa phương, đơn vị nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.
Từ việc triển khai hiệu quả phong trào TĐKXDĐSVH, các xóm thi đua xây dựng và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ý nghĩa, tạo không khí sôi nổi, khơi dậy được tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, phát huy hiệu quả vai trò tự quản, ý thức chủ động, tích cực, đoàn kết cộng đồng. Năm 2018, qua bình xét, toàn huyện có 4.717/5.670 hộ dân đạt gia đình văn hóa, đạt 83,2% kế hoạch; 93/114 xóm, tổ dân phố được công nhận chuẩn văn hóa, đạt 81,6% kế hoạch; 79 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 98,8% kế hoạch; 96/114 xóm, tổ dân phố có nhà văn hóa. 
Phong trào thể dục, thể thao cũng được duy trì. Hằng năm, huyện tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức phong phú, sôi nổi chào mừng các ngày lễ, tết, những sự kiện chính trị của đất nước, nhất là các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân. Toàn huyện có 4.152/23.000 người thường xuyên tham gia luyện tập thể dục, thể thao; 392/5.605 hộ đạt gia đình thể thao. 
Huyện thành lập và duy trì 100 đội văn nghệ quần chúng tại các xóm, thường xuyên biểu diễn giao lưu vào các dịp lễ, tết phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân và tham gia hội thi, hội diễn; 100% xóm duy trì các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng, góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, tập quán tốt đẹp của dân tộc. Kết hợp với Chi hội Bảo tồn dân ca các dân tộc thường xuyên duy trì sinh hoạt định kỳ, phối hợp giao lưu, sưu tầm, sáng tác các làn điệu dân ca và biểu diễn phục vụ các ngày lễ, hội lớn. 
Chị Hà Thị Thương, Chủ nhiệm Câu lạc bộ dân ca thị trấn Hòa Thuận chia sẻ: Từ phong trào TDĐKXDĐSVH, năm 2017 Câu lạc bộ dân ca thị trấn Hòa Thuận được thành lập, hiện có 28 hội viên. Câu lạc bộ duy trì sinh hoạt 2 lần vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần. Ngoài tích cực tham gia các sự kiện giao lưu văn hóa, văn nghệ của huyện, các thành viên trong Câu lạc bộ còn cùng nhau luyện tập, sáng tác, bảo tồn và truyền bá các làn điệu dân ca của địa phương. 
Cùng với đó, các quy ước, hương ước, quy định nếp sống văn minh được xây dựng và quy định chi tiết, cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện của địa phương. Đến nay 100% khu dân cư có hương ước  và quy ước nếp sống văn hóa. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ trên địa bàn huyện có những chuyển biến rõ nét. Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Phục Hòa Đàm Thị Chiến cho rằng: Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đến nay, hầu hết các hộ đều lựa chọn hình thức tổ chức tang lễ không kèn trống ầm ĩ, không rải vàng mã bừa bãi. Các đám cưới không tổ chức cỗ bàn linh đình, không mở loa đài quá khuya. Hằng năm, các lễ hội truyền thống diễn ra lành mạnh, tiết kiệm, Lễ mừng thọ được tổ chức chung tại các nhà văn hóa xóm với nghi thức trang trọng, vui tươi.
Phong trào TDĐKXDĐSVH thực sự đi vào đời sống của nhân dân,  không chỉ góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết giữa các gia đình, dòng tộc. Từ đó, tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế; đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

Nguồn Báo Cao Bằng