Thông báo Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức chuyên ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2017