Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Thạch An

Thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH), những năm qua, huyện Thạch An đã xây dựng nhiều chương trình, hoạt động thiết thực tạo sức lan tỏa tại nhiều địa phương; góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

    Người dân xóm Bó Dường, xã Vân Trình giúp nhau ngày công lao động xây nhà.

Để thực hiện đồng bộ các nội dung trong phong trào, huyện đã lồng ghép thực hiện phong trào Thi đua yêu nước, biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh. Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn cơ sở tuyên truyền, vận động, đăng ký gia đình văn hóa. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường, xây dựng trường học, nhà văn hóa, sân thể thao… Thông qua các phong trào thi đua, mỗi địa phương, cá nhân, hộ dân đều tự giác triển khai thực hiện. Năm 2017, có 6.322 gia đình đạt chuẩn văn hóa, đạt 82% kế hoạch; 125/160 xóm, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, 114/133 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa...
Nhiều địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng và tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo không khí sôi nổi. Tại xã Đức Long, các hoạt động được duy trì theo nền nếp. Năm 2017, xã đã phối hợp với Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tổ chức chiếu phim lưu động tại 3 xóm: Bản Là, Bản Pò, Bản Viện; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ nhân dịp các ngày lễ của địa phương, đất nước... thu hút hàng nghìn lượt người đến xem, cổ vũ. Trong năm 2017, cả xã có 356/489 hộ dân đạt gia đình văn hóa; 5/9 xóm đạt danh hiệu xóm văn hóa; 1 cơ quan đơn vị văn hóa; 9/9 xóm có nhà văn hóa... 
Phong trào thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được tổ chức đảm bảo đúng pháp luật, tiết kiệm, giữ gìn được những nét đẹp trong phong tục tập quán của dân tộc. Đến nay 160/160 xóm, tổ dân phố của huyện xây dựng quy ước, hương ước được cấp chính quyền thẩm định phê duyệt theo nội dung, hình thức thực hiện. Anh Đinh Văn Chính, trưởng xóm Bó Dường, xã Vân Trình cho biết: Xóm đã xây dựng quy ước, hương ước được nhân dân đồng tình ủng hộ. Trong quá trình triển khai thực hiện, một số nội dung chưa phù hợp với tình hình thực tế; thông qua các buổi họp xóm thống nhất điều chỉnh. Từ năm 2012 đến nay, quy ước của xóm đã được huyện phê duyệt và được thực hiện, nhân dân ủng hộ và chấp hành tốt. Nhiều năm liền xóm được đạt chuẩn văn hóa. 
Hằng năm, huyện tổ chức các lễ hội và thực hiện theo đúng quy chế đã đề ra. Không có hiện tượng mê tín dị đoan, cờ bạc, kích động bạo lực; các hoạt động diễn ra vui tươi, lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, các làn điệu dân ca, dân vũ của các dân tộc trên địa bàn huyện như: Lễ hội xuân truyền thống, Lễ hội Nàng Hai tại xã Kim Đồng... Nhân dân các dân tộc trên địa bàn  huyện luôn duy trì và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, thông qua văn hóa ẩm thực được nhiều địa phương khác ưa chuộng, nghề truyền thống... Nhằm nâng cao các thiết chế văn hóa, từ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và huy động các nguồn lực trong cộng đồng, đến nay, một số xã 100% xóm có nhà văn hóa; nhiều sân thể thao được đầu tư và phát huy hiệu quả.
Các phong trào văn hóa tại địa phương, liên quan đến lao động sản xuất cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt và trở thành phong tục truyền thống mang nét văn hóa tín ngưỡng riêng biệt. Do đó đã động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Nhiều địa phương đã khai thác cây trồng thế mạnh như đầu tư phát triển cây hồi, thạch đen, lê, chè chất lượng cao...
Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thạch An Nông Hải Hùng cho biết: Phong trào TDĐKXDĐSVH  trở thành phong trào thi đua sôi nổi, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, đời sống tinh thần nhân dân ngày càng được cải thiện, tạo nên môi trường văn hóa, nếp sống văn hóa lành mạnh ở cơ sở.

Theo Báo Cao Bằng