Hà Quảng đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Hà Quảng được triển khai tích cực và hiệu quả. Qua đó, đời sống văn hóa tinh thần, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư không ngừng được nâng lên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
       Phong trào văn hóa văn nghệ ở các khu dân cư huyện Hà Quảng phát triển.
Các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện đã cụ thể hóa, lồng ghép các hoạt động, nội dung, mục tiêu của phong trào vào các chương trình, hoạt động của địa phương, đơn vị nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.
 Ông Lý Đức Thà, tổ dân phố Xuân Đại, thị trấn Xuân Hòa cho biết: Thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”, 100% gia đình trong tổ dân phố đăng ký thực hiện 12 mục tiêu của phong trào; các đoàn thể xóm phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền về tệ nạn xã hội, an ninh trật tự, an toàn giao thông; bà con luôn đoàn kết và  tích cực hơn trong việc giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia lao động công ích, làm đường nông thôn. Việc thực hiện quy ước văn hóa ở cơ sở được triển khai thực hiện thường xuyên, các tập tục lạc hậu dần được xóa bỏ. Qua đó, số hộ nghèo giảm, số hộ giàu tăng, không có trường hợp sinh con thứ 3, 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường; phong trào văn hóa văn nghệ luôn được giữ gìn và phát huy. Từ năm 2013 đến nay, số hộ  đạt danh hiệu Gia đình văn hóa chiếm gần 90%, nhiều năm liên tục tổ dân phố đạt Khu phố văn hóa. 
Việc xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở đã được các cấp, các ngành trong huyện quan tâm đầu tư, nâng cấp. Từ các nguồn vốn như Chương trình 135, Chương trình xây dựng nông thôn mới và thực hiện chủ trương “nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, nhiều nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố đã được xây mới và sửa chữa nhằm nâng cao dân trí và sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người dân. Đến nay, toàn huyện có 147 xóm, tổ dân phố có nhà văn hóa. 
Phong trào thể dục, thể thao cũng được duy trì. Hằng năm, huyện tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức phong phú, sôi nổi chào mừng các ngày lễ, tết, những sự kiện chính trị của đất nước, nhất là các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân. Toàn huyện tỷ lệ người tập thể dục thể thao chiếm 19% số dân, số gia đình luyện tập thể thao chiếm gần 13%; duy trì 6 câu lạc bộ thể dục thể thao, 53 đội văn nghệ tại các xóm, tổ dân phố và 2 đội văn nghệ xã, thị trấn. 
Để phong trào “TDĐKXDĐSVH” đi vào chiều sâu và lan tỏa mạnh, các cấp, các ngành của huyện đã gắn phong trào với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, việc huy động người dân tham gia làm đường nông thôn, bê tông hóa mương thủy lợi với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đạt kết quả đáng khích lệ. Trong năm, nhân dân trên địa bàn huyện đã đóng góp mặt bằng, công lao động để xây dựng nông thôn mới, quy ra giá trị trên 1,4 tỷ đồng.
Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hà Quảng Bàng Thị Lan cho biết: Phong trào “TDĐKXDĐSVH” là phong trào lớn với nhiều nội dung, trong đó xây dựng gia đình văn hoá là một trong những nội dung quan trọng và thiết yếu trong đời sống văn hoá tại các thôn, bản; hằng năm thu hút gần 90% số gia đình trong toàn huyện đăng ký tham gia thực hiện. Năm 2017, toàn huyện có 6.200/6.494 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 118/134  xóm, tổ dân phố đạt danh hiệu Làng văn hóa; 129/153 cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa. Có 10 xã đạt 5 - 9 tiêu chí nông thôn mới, 6 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, 2 xã đạt 15 - 19 tiêu chí. Thông qua các nội dung của phong trào đã từng bước xây dựng nếp sống văn minh, tạo môi trường văn hoá an toàn, đẩy lùi tệ nạn xã hội và mê tín dị đoan; việc cưới được thực hiện theo nếp sống mới, không thách cưới, không tổ chức linh đình; việc tang đã loại bỏ các hủ tục...
Để phong trào tiếp tục phát triển rộng khắp và nâng cao chất lượng hơn nữa cần có sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân và cả hệ thống chính trị, từng bước xây dựng, nâng cấp hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, nhân rộng các mô hình tốt… Đồng thời, kịp thời phát hiện các nhân tố điển hình để phong trào “TDĐKXDĐSVH” ngày càng đi vào chiều sâu, mang tính thiết thực và hiệu quả.
Theo Báo Cao Bằng