Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Xác định vai trò, sức mạnh của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) có tác động mạnh mẽ và sâu rộng đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, năm 2017, Ban Chỉ đạo TDĐKXDĐSVH huyện Nguyên Bình tích cực triển khai các nội dung phong trào đến cơ sở, gắn với chương trình, kế hoạch từng ngành, lĩnh vực, khơi dậy sức mạnh và sự vào cuộc của nhân dân, cả hệ thống chính trị xã hội, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, giữ gìn bản sắc dân tộc.
Phong trào thể thao quần chúng ở huyện Nguyên Bình được quan tâm, phát triển. Ảnh: Thanh Thúy
Huyện Nguyên Bình có nhiều dân tộc: Mông, Dao, Tày, Nùng, Kinh... sinh sống. Mỗi dân tộc có nét văn hóa, bản sắc riêng. Triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, Ban Chỉ đạo huyện quan tâm tập hợp đoàn kết các dân tộc phát huy sức mạnh, bản sắc văn hóa, tích cực tham gia phong trào. Tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý nhà nước về thực hiện phong trào trên địa bàn huyện với những tiêu chí chặt chẽ và mở rộng nội dung, cách làm phù hợp với cơ sở. Tích cực tuyên truyền sâu rộng đến xã, thôn, bản. 
Chị Nông Thị Loan, Trưởng Ban công tác Mặt trận xóm Kẻ Sy, xã Lang Môn cho biết: Thực hiện chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo TDĐKXDĐSVH của huyện, xã, Ban công tác Mặt trận xóm cùng tổ chức đoàn thể vận động bà con ký cam kết thực hiện tốt các mục tiêu, nội dung của Ban Chỉ đạo cấp huyện triển khai, ngoài ra còn vận động nhân dân giữ vệ sinh môi trường, bảo vệ tài nguyên rừng, đoàn kết giúp nhau làm kinh tế, thoát nghèo, xây dựng đội văn nghệ quần chúng...

Theo ông Nông Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Nguyên Bình, triển khai thực hiện phong trào, huyện không chỉ phấn đấu đạt chỉ tiêu xây dựng hằng năm mà chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn văn hóa phù hợp với cơ sở, phát huy được sức mạnh, truyền thống văn hóa nhân dân. Phong trào TDĐKXDĐSVH ngày càng đi vào chiều sâu gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, được cụ thể hóa thành những tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Thông qua tuyên truyền, người dân nắm rõ được danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa, có ý thức thực hiện quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Năm 2017, toàn huyện có 463 gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường nông thôn, xây trường học, nhà văn hóa, sân thể thao... Xã, thôn, bản, tổ dân phố giữ gìn môi trường xanh - sạch, bà con đoàn kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Việc tang tổ chức chu đáo, trang nghiêm, đúng quy định về vệ sinh môi trường và trật tự xã hội. Các xã vùng sâu, vùng xa dân tộc Dao, Mông bỏ tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong việc tang, không cúng bái, ăn uống kéo dài tốn kém... Việc cưới không tổ chức ăn uống linh đình, lãng phí. Xây dựng, phát triển được đội văn nghệ quần chúng cơ sở làm hạt nhân giữ gìn văn hóa truyền thống độc đáo. Tổ chức lễ hội diễn ra vui tươi, lành mạnh với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dân gian thu hút nhân dân tham gia, nhiều đội văn nghệ quần chúng xã, thị trấn tham gia, phát huy bản sắc dân tộc. MTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể tích cực vận động thành viên thực hiện nhiều phong trào, như: “Gia đình 5 không, 3 sạch”, tự quản con đường xanh - sạch... Riêng xã Minh Tâm duy trì phát huy tiêu chí “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” tạo sức lan tỏa cho các xã, thị trấn đến tham quan học tập và từng bước phấn đấu thực hiện “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.
Phong trào văn hóa, văn nghệ của đồng bào các dân tộc huyện Nguyên Bình phát triển, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
Phong trào xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, xã, sân chơi thể thao được bà con tích cực ủng hộ. Bà con góp sức cùng Nhà nước hiến đất, ngày công và tiền trị giá hàng tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa xóm. Năm 2017, toàn huyện có 7.149/8.827 gia đình văn hóa, đạt 103%; 118/210 xóm, tổ dân phố văn hóa, đạt 116%; 165/165 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, đạt 100%.
Do tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn cao, trình độ dân trí không đồng đều, kinh phí đầu tư hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa còn hạn hẹp nên ảnh hưởng đến triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH. Để nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào, theo Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Nông Văn Trường, các cấp, cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Chủ động thực hiện công tác xã hội hóa xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở, góp phần xây dựng nông thôn mới. Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị cơ sở và của toàn xã hội xây dựng đời sống văn hóa, tạo động lực thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển.    
Theo Báo Cao Bằng