Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo thông báo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chậm nhất là 15 ngày trước ngày tổ chức đoàn người quảng cáo.

- Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Sở   Văn hóa, Thể thao và Du lịch không đồng ý với thông báo thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

c) Thời hạn giải quyết: 12 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo.

d) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

g) Phí, lệ phí: Không.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.       

k) Căn cứ pháp lý của TTHCĐiểm c Khoản 1 Điều 36 của Luật quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012.