Các phòng ban thuộc sở

1. Phòng Tổ chức - Pháp chế  

1. Chức năng:

Phòng Tổ chức - Pháp chế là phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Sở, có chức năng tham mưu, giúp cho Giám đốc Sở thực hiện công tác tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện các lĩnh vực công tác tổ chức, công tác cán bộ, thực hiện chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác pháp chế, công tác cải cách hành chính (CCHC) và công tác Thi đua, khen thưởng (TĐKT).

2. Nhiệm vụ và quyền hạn.
Tham mưu và giúp Giám đốc Sở:
a) Công tác tổ chức cán bộ.
- Xây dựng đề án tổ chức bộ máy của Sở; các đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp quản lý;
- Xây dựng kế hoạch biên chế của ngành trình UBND tỉnh phê duyệt; phân bổ biên chế, hướng dẫn, quản lý, sử dụng biên chế đối với các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;
- Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, xây dựng đề án tổ chức bộ máy và thực hiện biên chế theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và sự phân cấp của UBND tỉnh;
- Xây dựng đề án quy hoạch cán bộ; thực hiện thủ tục tuyển dụng viên chức; điều động, luân chuyển; tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức; kỷ luật công chức, viên chức theo phân cấp của UBND tỉnh;
- Phối hợp các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện các chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ, kỷ luật, chế độ nghỉ hưu, nghỉ việc, tinh giản biên chế và các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức theo quy định pháp luật; 
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức theo phân cấp quản lý;
- Thực hiện công tác quản lý, theo dõi, đánh giá công chức, viên chức theo quy định; điều chỉnh phân công công chức, viên chức theo phân cấp của UBND tỉnh;
- Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác tổ chức, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiệp vụ về công tác tổ chức theo quy định pháp luật;
- Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành theo quy định;
- Tham gia thực hiện các dự án hợp tác quốc tế liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng theo sự phân công của Giám đốc Sở.
b) Công tác CCHC.
- Xây dựng, triển khai thực hiện công tác CCHC và là cơ quan thường trực công tác CCHC;
- Xây dựng kế hoạch CCHC bao gồm: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hoá nền hành chính; theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện CCHC tại các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;
- Xây dựng các chủ chương, biện pháp đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các phòng, đơn vị; chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở triển khai công tác CCHC;
- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở triển khai công tác CCHC theo chương trình, kế hoạch CCHC của Sở đã được phê duyệt.
- Xây dựng, báo cáo công tác CCHC theo đúng quy định.
c) Công tác pháp chế.
- Công tác xây dựng pháp luật.
  + Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của HĐND, UBND tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở;
  + Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phối hợp với Sở Tư pháp lập dự kiến chương trình xây dựng VBQPPL hằng năm của HĐND, UBND tỉnh;
  + Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ dự thảo VBQPPL liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý, đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh;
  + Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các VBQPPL theo sự phân công của Giám đốc Sở;
  + Tham gia ý kiến đối với dự thảo VBQPPL do các đơn vị khác soạn thảo trước khi trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định việc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định;
 + Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan góp ý dự thảo VBQPPL do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến.
 - Về công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL.
  + Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa VBQPPL liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý Nhà nước;
  + Định kỳ xây dựng báo cáo gửi Sở Tư pháp để tổng hợp trình UBND tỉnh về kết quả rà soát VBQPPL và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.
- Về công tác kiểm tra và xử lý VBQPPL.

 + Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý VBQPPL theo quy định của pháp luật;

 + Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý VBQPPL gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).

 + Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp kiểm soát TTHC theo quy định của pháp luật;

 + Xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC, gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (GDPL).

 + Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch phổ biến, GDPL dài hạn, hằng năm trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý Nhà nước trình Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

 + Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, GDPL trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý Nhà nước; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, GDPL của các đơn vị thuộc cơ quan;

 + Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan;

 + Chủ trì và phối hợp với các đơn vị định kỳ tiến hành kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, GDPL; báo cáo Sở Tư pháp về kết quả công tác phổ biến, GDPL;

- Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật:

 + Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật;

 + Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật;

 + Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý Nhà nước gửi Sở Tư pháp.

- Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng.

 + Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Giám đốc Sở;

 + Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật;

 + Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Giám đốc Sở.

d) Công tác TĐKT.

- Triển khai, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác TĐKT. Là cơ quan thường trực của Hội đồng TĐKT Sở;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hằng năm về công tác TĐKT;

- Xây dựng các văn bản về lĩnh vực TĐKT; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các VBQPPL, chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hằng năm;

- Tham mưu giúp lãnh đạo Sở và Hội đồng TĐKT Sở tổ chức các phong trào thi đua; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện các phong trào thi đua và chính sách khen thưởng của Đảng, Nhà nước tại các đơn vị;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị và các cơ quan thông tin đại chúng phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến;

- Phối hợp, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác TĐKT ở các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực TĐKT;

- Thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, các đơn vị ngoài ngành, địa phương… trình và đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng;

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng theo quy định của pháp luật; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về TĐKT; tổng hợp, báo cáo định kỳ về TĐKT theo quy định;

- Tham mưu tổ chức thực hiện việc trao tặng, đón nhận các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

2. Văn phòng Sở

1. Chức năng.

a) Văn phòng Sở là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Sở, có chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở tổng hợp, xử lý thông tin; điều phối và tổng hợp tình hình hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch theo chương trình, kế hoạch công tác của Sở; đảm bảo các điều kiện và phương tiện làm việc của khối Quản lý Nhà nước.

b) Tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo Sở về công tác quản lý hành chính; công tác tham mưu tổng hợp; công tác kế toán tài chính, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng Hệ thống ISO và công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

Tham mưu và giúp Giám đốc Sở:

a) Trình Giám đốc Sở chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng và năm của Sở.

b) Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở công tác điều hành các hoạt động của Sở; điều hòa, tổ chức phối hợp công tác giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; thực hiện quy chế phối hợp công tác với các tổ chức đảng, đoàn thể.

c) Đôn đốc, phối hợp với các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc trong công tác tham mưu, xây dựng dự thảo các đề án, dự án, VBQPPL, các chuyên đề, báo cáo thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao và phối hợp tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

d) Theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; báo cáo định kỳ, đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ của Sở; tổng hợp tình hình thực hiện chương trình kế hoạch công tác của Sở; ban hành thông báo, biên bản các hội nghị và các cuộc họp do lãnh đạo Sở chủ trì.

đ) Là đầu mối tham mưu cho lãnh đạo Sở về công tác đối nội, đối ngoại.

e) Tổ chức quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Sở theo quy định; thực hiện và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của Sở.

g) Thẩm tra các loại văn bản của các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tham mưu trước khi trình Lãnh đạo Sở ký, ban hành. Trong trường hợp văn bản chưa đảm bảo được yêu cầu về thể thức, nội dung theo quy định thì Văn phòng Sở có quyền đề nghị cơ quan, đơn vị tham mưu văn bản thống nhất, hoàn chỉnh bổ sung theo quy định hiện hành.

h) Thực hiện nhiệm vụ Người phát ngôn; đầu mối cung cấp, tiếp nhận thông tin đối với cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức, cá nhân về các hoạt động liên quan đến ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình theo quy định của pháp luật và theo quy chế của Sở.

i) Chủ trì, phối hợp quản lý kinh phí, cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản, phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho các hoạt động của khối Quản lý Nhà nước và công tác quản trị nội bộ; Thực hiện công tác kế toán tài chính theo chế độ hiện hành, cập nhật chứng từ sổ sách kế toán, theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp và báo cáo thanh quyết toán nguồn kinh phí được cấp cả tự chủ và không tự chủ đúng quy định. Đảm bảo đầy đủ kịp thời nguồn kinh phí cho hoạt động của khối Quản lý Nhà nước và chương trình dự án được giao.

k) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, dự toán kinh phí của Sở; thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nghiệm của Sở về công tác tài chính và quản lý tài sản cơ quan theo quy định của Luật Ngân sách.

l) Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng gian bảo mật; phòng cháy chữa cháy; đảm bảo an ninh - trật tự xã hội trong cơ quan, công tác tiếp dân.

m) Phối hợp thực hiện CCHC theo chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính của Sở; trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” của Sở; Theo dõi việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 trong các phòng quản lý của cơ quan.

n) Thực hiện quản lý mạng thông tin nội bộ, Cổng thông tin, mạng Internet, phục vụ cho giải quyết các công việc chuyên môn của cơ quan.

o) Đón tiếp khách đến làm việc với cơ quan; kịp thời cập nhật và thông báo lịch công tác hằng ngày trong tuần, tháng và đột xuất của lãnh đạo Sở.

p) Quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản, phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho các hoạt động của Sở. Tổ chức các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Sở; thực hiện công việc lễ tân và chủ trì việc tiếp, tiễn các đoàn khách của Sở; tổ chức hậu cần phục vụ các đoàn công tác của Sở.

q) Chủ trì quản lý và thực hiện công tác bảo vệ, phòng chống bão lụt, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động, công tác an ninh, quốc phòng; đảm bảo an toàn tài sản, cảnh quan môi trường trong phạm vi của Sở.

r) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của đơn vị với các cơ quan chức năng.

s) Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch, biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Sở.

t) Chánh (hoặc) phó Chánh Văn phòng Sở được Giám đốc Sở uỷ quyền ký duyệt các văn bản đến để chuyển cho lãnh đạo Sở và các phòng, đơn vị thuộc Sở xử lý.

u) Ký các văn bản thông báo ý kiến của lãnh đạo sở trong toàn ngành; các văn bản giao dịch công tác với các cơ quan trong và ngoài ngành như: giấy giới thiệu, giấy mời, xác nhận chữ ký của cán bộ, công chức trong cơ quan.    

x) Ký sao lục văn bản do Sở ban hành theo quy định.

y) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

1. Chức năng.

Phòng Kế hoạch - Tài chính là phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc thực hiện quản lý về công tác kế hoạch, quy hoạch, đầu tư, tài chính, dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

Tham mưu và giúp Giám đốc Sở:

a) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng trình Giám đốc kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm, hằng năm; các chương trình, dự án của Sở quản lý.

b)Tổ chức hoặc phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hằng năm; chương trình, dự án của Sở quản lý; các chế độ chính sách, định mức kinh tế, kỹ thuật, giá cả; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.

c) Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng dự toán ngân sách hằng năm; tổng hợp và trình Giám đốc dự toán ngân sách hằng năm của Sở; phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị dự toán trực thuộc Sở, các đơn vị được đặt hàng theo quy định và hướng dẫn tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

d) Tổ chức xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán tài chính các đơn vị dự toán trực thuộc Sở; lập báo cáo, tổng hợp quyết toán ngân sách và công khai tài chính, ngân sách; quản lý việc sử dụng tài sản Nhà nước của các đơn vị dự toán trực thuộc Sở theo quy định; kiểm tra công tác kế toán và quản lý tài chính; giám sát tình hình thực hiện ngân sách của Sở.

đ) Thực hiện quản lý về chương trình mục tiêu quốc gia, đầu tư xây dựng cơ bản do Sở quản lý theo quy định của pháp luật; Chủ trì, tổ chức thẩm định trình Giám đốc phê duyệt theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư do Giám đốc làm chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

e) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, cơ sở dữ liệu thông tin kinh tế thuộc lĩnh vực được giao.

g) Tham gia hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình CCHC phần tài chính công trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình;

h) Chủ trì thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

i) Tham gia đề xuất tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ kế hoạch, tài chính cho công chức, viên chức làm công tác kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

4. Phòng Quản lý văn hóa         

1. Chức năng.

Phòng Quản lý văn hóa là phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Sở, có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

Tham mưu và giúp Giám đốc Sở:

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án ngắn hạn, dài hạn về lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh.

b) Soạn thảo các văn bản về quản lý văn hóa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về các lĩnh vực sau:

- Về nghệ thuật biểu diễn:

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lý của địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn do địa phương tổ chức trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

+ Thẩm định, cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương;

+ Tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương;

+ Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình UBND tỉnh cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn, cấp giấy phép cho các tổ chức thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương, cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương;

+ Tổ chức thực hiện việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sỹ, người mẫu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật;

+ Cấp giấy phép phê duyệt nội dung, cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu.

- Về điện ảnh:

 + Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách Nhà nước, Hội đồng thẩm định phim cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

 + Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

 + Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim truyện do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

 + Phối hợp kiểm tra việc phổ biến phim ở rạp, phim chiếu lưu động, phim phát trên các phương tiện khác tại các điểm hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí công cộng;

 + Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt động điện ảnh khác ở địa phương.

- Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm:

 + Tổ chức thực hiện các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm quy mô cấp tỉnh;

 + Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình UBND tỉnh cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng, cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc theo quy định của pháp luật;

 + Cấp giấy phép triển lãm nhiếp ảnh theo quy định của pháp luật; cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ;

 + Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô cấp tỉnh; tiếp nhận đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh; tiếp nhận đăng ký các triển lãm khác thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật;

 + Quản lý hoạt động mua bán, trưng bày, sao chép tác phẩm mỹ thuật tại địa phương.

- Về quyền tác giả, quyền liên quan:

 + Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ở địa phương theo quy định của pháp luật;

 + Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan ở địa phương;

 + Thẩm định quyền tác giả, quyền liên quan khi có tranh chấp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

 + Tổ chức tiếp nhận đơn và trả kết quả đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

- Về thư viện:

 + Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương cho thư viện cấp tỉnh theo quy định của pháp luật;

 + Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động thư viện ở địa phương theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng theo quy định của pháp luật;

 + Hướng dẫn các thư viện ở địa phương xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Về quảng cáo:

 + Thẩm định, trình UBND tỉnh cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài đặt tại địa phương;

 + Tiếp nhận và xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng - rôn; thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo tại địa phương;

 + Giúp UBND tỉnh báo cáo định kỳ việc quản lý hoạt động quảng cáo tại địa phương;

 + Phối hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo (trừ báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm và tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin).

- Về văn hoá quần chúng, văn hoá dân tộc và tuyên truyền cổ động:

 + Phối hợp thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chính sách văn hoá dân tộc, bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc cư trú tại địa phương;

 + Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan tại địa phương;

 + Tổ chức hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội tại địa phương;

 + Hướng dẫn, kiểm tra, cấp giấy phép hoạt động karaoke, vũ trường; quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử không nối mạng và vui chơi giải trí nơi công cộng tại địa phương;

 + Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng và các hoạt động văn hoá khác tại địa phương;

 + Hướng dẫn, kiểm tra việc trang trí, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

- Về văn học:

 + Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về hoạt động văn học ở địa phương theo quy định của pháp luật;

 + Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động văn học ở địa phương theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

5. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình

1. Chức năng.

Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình là phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Sở, có chức năng tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở và công tác gia đình theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

Tham mưu và giúp Giám đốc Sở:

a) Hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn toàn tỉnh; hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo quyền bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền, giáo dục pháp luật đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình; hướng dẫn, tổ chức việc thu thập, lưu trữ thông tin về gia đình và các hoạt động lễ hội.

b) Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình là Văn phòng Thường trực của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp tỉnh.

c) Theo dõi, đề xuất, tổ chức, hướng dẫn công tác xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn hóa; xây dựng các thiết chế văn hoá cơ sở và công tác gia đình, đảm bảo quyền bình đẳng và phòng, chống bạo lực gia đình.

d) Soạn thảo, xây dựng các dự án, đề án quy hoạch, kế hoạch quản lý hoạt động lĩnh vực xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở và công tác gia đình; theo dõi, tham mưu, đề xuất giúp Giám đốc Sở điều phối thực hiện chương trình mục tiêu của ngành; phối hợp rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh và UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực hoạt động.

e) Phối hợp xây dựng các kế hoạch dài hạn, 5 năm, các chương trình hành động thuộc lĩnh vực văn hoá cơ sở và gia đình trình Giám đốc Sở phê duyệt.

g) Phối hợp tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình và các chính sách, pháp luật về lĩnh vực văn hoá cơ sở và gia đình.

h) Phối hợp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lý hoạt động văn hoá cơ sở và công tác gia đình đối với cán bộ chuyên trách và phong trào cấp huyện, cấp xã.

i) Thực hiện thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình nhiệm vụ được giao theo quy định; tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về công tác xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở và công tác gia đình.

k) Biên soạn, in ấn, phát hành các tài liệu công tác nghiệp vụ nhằm tuyên truyền, vận động xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, xây dựng thiết chế văn hoá cơ sở và công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình.

l) Phối hợp tổ chức hội thi, liên hoan, giao lưu văn hoá, văn nghệ trong lĩnh vực xây dựng đời sống văn hoá cơ sở và lĩnh vực gia đình.

m) Đề xuất, tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh và Giám đốc Sở khen thưởng thành tích các cá nhân và tập thể có nhiều thành tích tiêu biểu trong hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình; Gia đình văn hóa tiêu biểu và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" hoạt động trên địa bàn tỉnh.

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. 

6. Phòng Quản lý thể dục thể thao

1. Chức năng.

Phòng Quản lý Thể dục thể thao là phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Sở, có chức năng tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực thể dục thể thao theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

Tham mưu và giúp Giám đốc Sở:

a) Về thể dục thể thao cho mọi người.

- Xây dựng quy hoạch, đề án, dự án, chương trình, các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, đề xuất chủ trương, sơ, tổng kết nhằm tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy phát triển trên lĩnh vực quản lý; Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Giám đốc Sở rà soát, xây dựng các dự thảo BVQPPL trong lĩnh vực thể dục thể thao theo chương trình xây dựng, ban hành VBQPPL hằng năm của HĐND, UBND tỉnh;

- Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng ở địa phương sau khi được phê duyệt;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài thể dục thể thao sau khi được Giám đốc Sở phê duyệt;

- Chủ trì phối hợp với tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể thao vận động mọi người tham gia phát triển phong trào thể dục thể thao; phổ biến, hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp;

- Xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu, tổ chức giải thi đấu thể thao cấp tỉnh; chỉ đạo hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng cấp tỉnh; tổ chức các giải thể thao cấp khu vực và toàn quốc được ủy nhiệm của Tổng cục Thể dục thể thao và Liên đoàn Thể thao quốc gia được UBND tỉnh phê duyệt;

- Quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thể dục thể thao trong các điểm vui chơi, khu du lịch, điểm du lịch, khu văn hóa thể thao trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan tạo điều kiện, hướng dẫn người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên và các đối tượng quần chúng khác tham gia hoạt động thể dục thể thao;

- Chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn tập luyện, biểu diễn và thi đấu các môn thể thao dân tộc, các phương pháp rèn luyện sức khỏe truyền thống;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc công nhận Gia đình thể thao trên địa bàn tỉnh;

- Công tác ký kết kế hoạch hoặc chương trình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức thực hiện giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang tại địa phương.

b) Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp.

- Thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên; tham mưu phê duyệt kế hoạch thi đấu các đội tuyển thể thao của tỉnh;

- Thực hiện chế độ đặc thù đối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên của tỉnh trong các hoạt động thi đấu thể dục thể thao sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh;

- Thực hiện thẩm định các điều kiện kinh doanh của Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao; trình Giám đốc Sở cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thể thao cho Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao theo sự ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật; Phối hợp kiểm tra hoạt động của Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao;

- Thực hiện quyết định phong cấp cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thuộc thẩm quyền quản lý của Sở;

- Xây dựng chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vân động viên, trọng tài của tỉnh trong đào tạo, tập huấn, thi đấu thể dục thể thao và hướng dẫn thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn, thẩm định hồ sơ thành lập Hội và kiểm tra hoạt động đối với các Hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực thể dục thể thao theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định;

- Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch, biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ Phòng Quản lý thể dục thể thao Sở;

- Thực hiện chính sách, chế độ đối với học sinh năng khiếu vận động viên, huấn luyện viên thể dục thể thao;

- Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu, tiến bộ khoa học, công nghệ, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thể dục thể thao.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

7. Phòng Quản lý du lịch

1. Chức năng.

Phòng Quản lý Du lịch là phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Sở, có chức năng tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

Tham mưu và giúp Giám đốc Sở:

a) Xây dựng quy hoạch, đề án, dự án, chương trình, các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, đề xuất chủ trương, sơ kết, tổng kết nhằm tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy phát triển trên lĩnh vực quản lý; Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Giám đốc Sở rà soát, xây dựng các dự thảo VBQPPL trong lĩnh vực du lịch theo chương trình xây dựng, ban hành VBQPPL hằng năm của HĐND, UBND tỉnh.

b) Tiếp nhận, xử lý, cung cấp thông tin về du lịch phục vụ cho việc quản lý của ngành; Tổng hợp thông tin, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hằng tuần, tháng, quý và năm.

        c) Phối hợp lập quy hoạch, tổ chức công bố các quy hoạch thuộc lĩnh vực du lịch sau khi được phê duyệt và theo dõi công tác quản lý các khu du lịch, điểm du lịch; Phối hợp thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến du lịch ở địa phương.

d) Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của tỉnh theo quy chế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

đ) Phối hợp tham mưu, thực hiện các biện pháp bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch của địa phương.

e) Chủ trì, phối hợp tổ chức lập hồ sơ đề nghị công nhận khu, điểm du lịch địa phương và tuyến du lịch địa phương công bố sau khi có quyết định công nhận.

g) Phối hợp xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo triển lãm du lịch của địa phương.

h) Chủ trì hoặc phối hợp hướng dẫn công tác chuyên môn và quản lý Nhà nước về du lịch cho phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố và chức danh chuyên môn thuộc UBND cấp xã.

i) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các hoạt động theo quy định của pháp luật.

k) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Giám đốc Sở về công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch.

l) Thẩm định, trình Giám đốc Sở cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, gồm:

- Thẩm định hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Thẩm định và trình Giám đốc Sở ra quyết định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch; Phối hợp Tổng cục Du lịch thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định;

- Thẩm định và trình Giám đốc cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn quản lý;

- Thẩm định cấp, đổi, cấp lại, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch, giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định;

- Phối hợp trong công tác cấp biển hiệu cho phương tiện vận chuyển khách du lịch theo quy định.

m) Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở.

n) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, phát triển các loại hình du lịch, sản phẩm du lịch mới của địa phương; Tham mưu tổ chức chương trình khảo sát điểm đến theo kế hoạch hợp tác phát triển du lịch với các địa phương và phục vụ công tác phát triển sản phẩm du lịch, phát triển thị trường khách du lịch.

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

8. Phòng Quản lý di sản văn hóa

1. Chức năng.

Phòng Quản lý di sản văn hóa là phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Sở, có chức năng tham mưu lãnh đạo Sở về công tác quản lý nhà nước về công tác di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

Tham mưu và giúp Giám đốc Sở:

 a) Soạn thảo các văn bản quản lý Nhà nước trình cấp có thẩm quyền về lĩnh vực di sản văn hóa.

b) Xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, đề án, dự án, quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa sau khi được phê duyệt.

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa sau khi được phê duyệt.

 d) Phối hợp với các phòng, đơn vị, các ngành liên quan, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến GDPL và quảng bá về di sản văn hóa.

đ) Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực di sản văn hoá; xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản văn hoá phục vụ nhiệm vụ quản lý Nhà nước về di sản văn hoá; tham gia ý kiến về mặt chuyên môn, nghiệp vụ đối với các quy hoạch, kế hoạch, dự án về di sản văn hoá hoặc có liên quan đến lĩnh vực di sản văn hoá.

e) Tổ chức, hướng dẫn nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể; cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm  di sản văn hóa phi vật thể cho người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

g) Tổ chức, hướng dẫn kiểm kê, lập danh mục, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.

h) Quản lý, hướng dẫn các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử.

i) Thỏa thuận chủ trương lập dự án, thẩm định dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật; thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh; hướng dẫn thực hiện tu sửa cấp thiết di tích và các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích thuộc địa phương quản lý sau khi được phê duyệt.

k) Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường di tích; phối hợp thẩm định quy hoạch, dự án phát triển kinh tế xã hội liên quan đến di sản văn hóa.

l) Kiểm tra, hướng dẫn, giám sát công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh thuộc tỉnh quản lý sau khi được phê duyệt.

m) Tiếp nhận hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ, khai quật cấp thiết; giám sát việc thực hiện khai quật theo nội dung giấy phép.

n) Tổ chức thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia của các bảo tàng công lập, ngoài công lập, ban quản lý di tích, các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật.

o) Tổ chức thu nhận và bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật; Tổ chức đăng ký quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp chứng chỉ hành nghề  mua bán di vật, cổ vật; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích, bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân.

p) Tổ chức hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá; phối hợp với các ban, ngành liên quan thực hiện các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hoá.

q) Phối hợp với Thanh tra Sở ngăn ngừa và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về di sản văn hoá.

r) Đề xuất các hoạt động vinh danh, khen thưởng, kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá theo quy định của pháp luật.

s) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

t) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 9. Thanh tra

1. Chức năng.

a) Thanh tra Sở là cơ quan trực thuộc Sở, có chức năng giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch.

b) Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên và công chức làm công tác thanh tra.

Chánh Thanh tra Sở do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh. Phó Chánh Thanh tra Sở do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Thanh tra viên thực hiện theo quy định của pháp luật.

d) Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở theo quy định của pháp luật. Biên chế của Thanh tra Sở do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế của Sở.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

Tham mưu và giúp Giám đốc Sở:

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật.

b) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch trong phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

c) Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

d) Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

đ) Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

e) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về công tác thanh tra; phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức, hoạt động thanh tra nội bộ trong cơ quan, đơn vị đó.

g) Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở.

h) Kiến nghị cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái với văn bản pháp luật của nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch được phát hiện qua công tác thanh tra.

i) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Sở.

k) Yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra.

l) Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành tỉnh (Khi được UBND tỉnh phân công).

m) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở giao.