SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY LÃNH ĐẠO

  1. Ông Sầm Việt An - Giám đốc Sở
    Điện thoại: 0206.3.853.788, DĐ: 0912.292.390
    E mail: samvietan@gmail.comansv@caobang.gov.vn

  2. Bà Nguyễn Hồng Vân- Phó Giám đốc Sở
    Điện thoại: 0206.3.854.212, DĐ: 0912.695.312
    E mail: nguyenhongvancb@gmail.com; vannh@caobang.gov.vn

  3. Ông Ngọc Văn Chắn - Phó Giám đốc Sở
    Điện thoại: 0206.3.854.103, DĐ: 0985.433.555
    Email: ngocchantdtt@gmail.comchannv_ht@caobang.gov.vn

  4. Ông Trương Thế Vinh - Phó Giám đốc Sở
    Điện Thoại: 0206.3.853.947, DĐ: 01676.069.616
    Email:vinhcb@gmail.comvinhtt@caobang.gov.vn