SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY LÃNH ĐẠO

  1. Ông Sầm Việt An - Giám đốc Sở
    Điện thoại: 0206.3.853.788, DĐ: 0912.292.390
    E mail: samvietan@gmail.comansv@caobang.gov.vn

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các lĩnh vực công tác của sở. Quản lý, chỉ đạo toàn diện hoạt động công tác của ngành, trực tiếp phụ trách các nội dung công việc sau:

- Công tác chính trị tư tưởng; Công tác tổ chức cán bộ; Thi đua khen thưởng, kỷ luật;

- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; phòng chống tham nhũng, lãng phí; thanh tra, kiểm tra; đối ngoại; cải cách hành chính; Báo cáo tổng hợp;

- Công tác kế hoạch, tài chính, xây dựng cơ bản; quy hoạch, xây dựng và phát triển ngành; Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chương trình xây dựng nông thôn mới;

- Công tác quản lý, cấp phép hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch theo ủy quyền của Bộ trưởng Bé V¨n hãa, ThÓ thao vµ Du lÞch;

- Chỉ đạo nội dung Cổng thông tin điện tử (Website) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Chủ tịch Hội đồng khoa học, Hội đồng nghệ thuật, Hội đồng sáng kiến, Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của Sở;

- Là Chủ tài khoản.

- Phụ trách các phòng và các đơn vị: Văn phòng, Tổ chức  - Pháp  chế, Kế hoạch- Tài chính, Thanh tra,  Khu di tích Pác Bó.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch  huyện Hà Quảng, Thành phố Cao Bằng.

  2. Bà Nguyễn Hồng Vân- Phó Giám đốc Sở
    Điện thoại: 0206.3.854.212, DĐ: 0912.695.312
    E mail: nguyenhongvancb@gmail.com; vannh@caobang.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực được giao; ký các văn bản thuộc phạm vi phụ trách. Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành các công tác sau:

- Các công việc thuộc lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, bảo tàng, di sản văn hóa;

- Được Giám đốc Sở ủy quyền ký các loại giấy phép trong lĩnh vực  văn hóa;

- Chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, bảo tàng, di sản văn hóa;

- Công tác Bảo vệ môi trường;

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, thực hiện nội dung Cổng thông tin điện tử (Website) của Sở;

- Phụ trách các phòng và các đơn vị: Quản lý Văn hóa, Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình, Trung tâm Văn hóa tỉnh; Đoàn Nghệ thuật tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng;

- Theo dõi, chỉ đạo công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện  Nguyên Bình, Hạ Lang, Hòa An.

 - Là chủ tài khoản ủy nhiệm;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc giao khi cần thiết.

  3. Ông Ngọc Văn Chắn - Phó Giám đốc Sở
    Điện thoại: 0206.3.854.103, DĐ: 0985.433.555
    Email: ngocchantdtt@gmail.comchannv_ht@caobang.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực được giao; ký các văn bản thuộc phạm vi phụ trách. Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành các công tác sau:

- Lĩnh vực thể dục thể thao; Chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể về lĩnh vực  thể dục thể thao;

-  Được Giám đốc Sở ủy quyền ký các loại giấy phép trong lĩnh vực thể dục, thể thao;

- Chỉ đạo, theo dõi công tác Thanh niên; Quân sự; Phòng cháy, chữa cháy, Phòng chống bão lụt; Công tác Vì sự tiến bộ  phụ nữ của Sở;

- Phụ trách các phòng, đơn vị: Quản lý Thể dục thể thao; Trường Năng khiếu Nghệ thuật và Thể thao, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao;

  - Theo dõi, chỉ đạo công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Quảng Uyên, Thạch An.

- Phụ trách cơ sở vật chất và hoạt động công sở Cơ sở 2.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc giao khi cần thiết.

  4. Ông Trương Thế Vinh - Phó Giám đốc Sở
    Điện Thoại: 0206.3.853.947, DĐ: 01676.069.616
    Email:vinhcb@gmail.comvinhtt@caobang.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực được giao; ký các văn bản thuộc phạm vi phụ trách. Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành các công tác sau:

- Các công việc thuộc lĩnh vực du lịch; Chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị về lĩnh vực du lịch;

- Được Giám đốc Sở ủy quyền ký các loại giấy phép trong lĩnh vực du lịch;

- Phụ trách công tác Chữ thập đỏ; Hội khuyến học của Sở;

- Phụ trách các phòng và các đơn vị:Quản lý du lịch, Trung tâm thông tin xúc tiến Du lịch;

- Theo dõi chỉ đạo công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với các huyện  Trùng Khánh, Trà Lĩnh, Thông Nông, Phục Hòa.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc giao khi cần thiết.