Tổng số: 31
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
05/2022/TT-BVHTTDL 04/08/2022 Thông tư hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin
Lượt xem: 11
Tải về 0
04/2022/TT-BVHTTDL 28/07/2022 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Lượt xem: 24
Tải về 0
03/2022/TT-BVHTTDL 07/07/2022 Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức ngành văn hóa cơ sở
Lượt xem: 39
Tải về 0
02/2022/TT-BVHTTDL 01/07/2022 Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện
Lượt xem: 22
Tải về 0
16/2022/QĐ-UBND 03/06/2022 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 61
Tải về 0
01/2022/TT-BVHTTDL 31/05/2022 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BVHTTDL ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan
Lượt xem: 27
Tải về 0
14/2021/TT-BVHTTDL 06/12/2021 Thông tư quy định tiêu chíp phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch
Lượt xem: 49
Tải về 0
13/2021/TT-BVHTTDL 30/11/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
Lượt xem: 74
Tải về 0
12/2021/TT-BVHTTDL 25/11/2021 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch
Lượt xem: 52
Tải về 0
04/2020/QĐ-UBND 28/02/2020 Quyết định phân cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1430
Tải về 3
1234