Tổng số: 29
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
05/2022/TT-BVHTTDL Thông tư hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin
Lượt xem: 63
04/08/2022
04/2022/TT-BVHTTDL Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Lượt xem: 52
28/07/2022
03/2022/TT-BVHTTDL Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức ngành văn hóa cơ sở
Lượt xem: 82
07/07/2022
02/2022/TT-BVHTTDL Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện
Lượt xem: 65
01/07/2022
01/2022/TT-BVHTTDL Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BVHTTDL ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan
Lượt xem: 64
31/05/2022
14/2021/TT-BVHTTDL Thông tư quy định tiêu chíp phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch
Lượt xem: 88
06/12/2021
13/2021/TT-BVHTTDL Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
Lượt xem: 108
30/11/2021
12/2021/TT-BVHTTDL Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch
Lượt xem: 93
25/11/2021
04/2020/TT-BVHTTDL Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
Lượt xem: 90
06/08/2020
07/2019/TT-BVHTTDL Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lượt xem: 1618
30/08/2019
123
ipv6 ready