BÁO CÁO Kết quả thực hiện Kết luận số76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (Báo cáo phục vụbuổi làm việc với Đoànkiểm tra theo Kếhoạch số89-KH/BTGTU ngày 15/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)
Số ký hiệu văn bản 199/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 19/08/2022
Ngày hiệu lực 19/08/2022
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Kết quả thực hiện Kết luận số76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (Báo cáo phục vụbuổi làm việc với Đoànkiểm tra theo Kếhoạch số89-KH/BTGTU ngày 15/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 25. Báo cáo phục vụ kiểm tra Kết luận số 76.pdf
ipv6 ready