Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 22
Đăng nhập

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra công tác CCHC tại tỉnh

Ngày 2/12, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ do đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ CCHC, Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ làm trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC tại tỉnh.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Hải Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở: Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh và Thành phố.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Năm 2022, tỉnh ban hành 75 văn bản quy phạm pháp luật gồm 30 nghị quyết, 45 quyết định; các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo đúng thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ nghiêm túc trình tự, thủ tục và yêu cầu về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của pháp luật. Đến ngày 22/11/2022, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) toàn tỉnh giải quyết xong 185.969 hồ sơ; giải quyết đúng hạn 184.517 hồ sơ, đạt 99,22%; trễ hạn 1.452 hồ sơ, chiếm 0,78%. 100% cơ quan, đơn vị có TTHC đều ứng dụng phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử (VNPT iGate) trong tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC; 356 TTHC liên thông cùng cấp, 118 TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền; tích hợp 1.191 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

100% cơ quan hành chính nhà nước trao đổi văn bản và xử lý công việc, kết nối liên thông 4 cấp có hiệu quả; 100% cán bộ, công chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; 97% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử; 100% sở, ban, ngành và địa phương ứng dụng phần mềm một cửa điện tử (VNPT iGate). Cổng dịch vụ công tỉnh đang cung cấp 1.723 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3, 4; tích hợp, cung cấp 1.162 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia; 22,8% hồ sơ được xử lý trực tuyến..

Tính đến ngày 30/10/2022, toàn tỉnh có 633 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 200 đơn vị so với năm 2017. Công tác tuyển dụng công chức, viên chức đúng quy định của pháp luật, trong đó, tuyển dụng 682 công chức, viên chức; tiếp nhận, điều động đối với 263 công chức, viên chức; bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo 36 người. 100% đơn vị dự toán các cấp xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng tài sản công theo đúng quy định.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác CCHC còn một số hạn chế như: công tác tham mưu UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ của một số cơ quan chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng; sự phối hợp trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC của một số cơ quan chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về CCHC đến người dân, tổ chức chưa đa dạng, hiệu quả...

Tại buổi kiểm tra, các thành viên đánh giá, trao đổi làm rõ những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân trong triển khai CCHC tại tỉnh và đưa ra giải pháp, định hướng CCHC về cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số trong thời gian tới.

 

Tỉnh kiến nghị: Chính phủ căn cứ tình hình KT - XH thực tế địa phương, tham mưu Bộ Chính trị xem xét giảm trừ tỷ lệ viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập thấp hơn mức quy định chung để tỉnh sử dụng hiệu quả số lượng biên chế được giao và phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương; đề xuất thực hiện giảm 5% biên chế viên chức sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong giai đoạn 2022 - 2026; điều chỉnh, bổ sung số lượng người làm việc còn thiếu theo định mức quy định của ngành giáo dục và đào tạo, y tế tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng Chính phủ sửa đổi Thông tư số 02/2017/TT-VPCP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP phù hợp với Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Bộ Tư pháp, Bộ Công thương ban hành định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước và giá dịch vụ sự nghiệp công. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế kỹ thuật. Bộ Nội vụ sớm ban hành thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập...

 

Phát biểu kết luận, Vụ trưởng Vụ CCHC, Bộ Nội vụ Phạm Minh Hùng đề nghị tỉnh căn cứ kết quả năm 2022, rà soát lại toàn bộ kế hoạch 2022, phấn đấu hoàn 100% kế hoạch trên cơ sở khắc phục những hạn chế. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh, đây là vấn đề mấu chốt, xương sống, quyết định thành công của triển khai kế hoạch CCHC hằng năm; chỉ đạo điều hành bằng những giải pháp thiết thực, không chung chung, từ việc đổi mới đến việc xây dựng kế hoạch, chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm, có sản phẩm, gắn trách nhiệm triển khai với nguồn lực, gắn với kiểm tra theo dõi, đôn đốc.

Xây dựng kế hoạch CCHC năm 2023 sát thực với điều kiện thực tế của địa phương, có tính khả thi, đồng bộ, tính thực thi cao nhất, trong đó quan tâm các trọng tâm đó là: thể chế, cải cách chế độ công vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; cải cách TTHC, rà soát lại các TTHC để kiến nghị với cơ quan Trung ương bãi bỏ những thủ tục trong thời gian dài không phát sinh hồ sơ. Quan tâm xử lý những kiến nghị của người dân. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp chức năng, nhiệm vụ để đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp, đặc biệt quan tâm cơ chế phối hợp; gắn kết giữa CCHC với xây dựng chính quyền điện tử.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Đoàn kiểm tra CCHC của Chính phủ tổng hợp và chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

 

Trước đó, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ kiểm tra thực tế việc tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC UBND Thành phố và Trung tâm Dịch vụ hành chính công của tỉnh.

Nguồn Báo Cao Bằng

ipv6 ready