Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 17
Đăng nhập

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND, ngày 23/11/2022 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh.

Cán bộ, công chức UBND phường Sông Hiến thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

Theo đó, những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng đã được triến khai khá nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn toàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác CCHC chuyển biến chậm, chỉ số CCHC của tỉnh vẫn ở mức thấp; việc chấp hành chỉ đạo của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh của một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm. Một số cấp ủy, chính quyền, địa phương chưa thực sự quyết tâm, quyết liệt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Để khắc phục tình trạng trên và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đẩy mạnh công tác CCHC tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị: Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức về thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, về văn hóa công vụ, đạo đức công vụ; Tăng cường phổ biến, quán triệt và chấp hành nghiêm Quy chế làm việc của UBND tỉnh và quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị; tích cực đổi mới phương thức, lề lối làm việc.

Triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp về CCHC theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1929/KH-UBND ngày 27/7/2022 của UBND tỉnh về triển khai các giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác CCHC tỉnh Cao Bằng năm 2022. Cụ thể hóa và thực hiện tốt các giải pháp để nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); nâng cao Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương (DDCI). Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, tăng cường tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC, lấy kết quả công tác CCHC là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại hằng năm. Người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị phải chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình, kể cả khi đã phân công hoặc ủy nhiệm cho cấp phó, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao; tuân thủ nghiêm thứ bậc và kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; tập trung nghiên cứu, tham mưu giải quyết dứt điểm công việc, đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.

Nguồn Báo Cao Bằng

ipv6 ready