Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 159
  • Trong tuần: 22 440
  • Tất cả: 2002258
  • Tất cả: 2553
Đăng nhập

Phòng Tổ chức - Pháp chế

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

 1.  Chức năng

 Phòng Tổ chức - Pháp chế là phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện các lĩnh vực công tác tổ chức, công tác cán bộ, thực hiện chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác pháp chế, công tác cải cách hành chính, công tác thi đua khen thưởng.

 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

 Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

 a) Công tác tổ chức cán bộ

 -   Trình cơ quan có thẩm quyền về dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của Sở theo phân cấp.

 -   Xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm đề nghị cấp có thẩm quyền giao; phân bổ biên chế trong tổng số biên chế được giao cho các phòng, đơn vị trực thuộc hàng năm

 -    Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, trình cấp có thẩm quyền và lãnh đạo theo phân cấp phê duyệt và tổ chức thực hiện.

 -    Tổng hợp, đánh giá phân loại công chức, viên chức theo quy định hàng

năm.

    -   Thực hiện công tác tổ chức và chế độ chính sách công chức, viên chức theo phân cấp. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức

   -   Xây dựng cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị, sự nghiệp trực thuộc; tiêu chuẩn các chức danh công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo phân cấp.

   b) Công tác Pháp chế

   -   Lập kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý; chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; góp ý vào các văn bản dự thảo quy phạm pháp luật theo quy định.

  -   Rà soát hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ngành thuộc thẩm quyền quản lý; định kỳ báo cáo kết quả rà soát và đề xuất phương án xử lý những văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật, trùng lắp hoặc không còn phù hợp.

  -   Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình theo quy định của pháp luật.

 -  Xây dựng kế hoạch, tổ chức phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở.

 -   Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch;

-   Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi thường nhà nước theo quy định.

 c) Công tác cải cách hành chính

-   Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ; tổ chức, kiểm tra kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; tổng hợp báo cáo công tác cải cách hành chính hàng quý, 6 tháng, năm gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ), theo đúng thời gian quy định.d)   Công tác thi đua khen thưởng:

-    Là Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của ngành. Đề xuất Giám đốc Sở, Hội đồng thi đua khen thưởng của ngành xem xét tặng giấy khen, các danh hiệu khen thưởng thuộc phạm vi thẩm quyền của Sở; trình các cấp có thẩm quyền khen thưởng, phong tặng các giải thưởng, danh hiệu, bằng khen, kỷ niệm chương, huân chương, huy chương cấp Nhà nước, Chính phủ, Bộ, UBND tỉnh thuộc lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình;

-    Xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, phát động các đợt thi đua trong năm; kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc tổng kết, bình xét;

-   Hướng dẫn kê khai, tổng hợp, trình thủ tục lên cấp trên để xét duyệt hình thức khen thưởng hàng năm và đột xuất theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 đ) Công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

 e) Công tác quân sự và tự vệ của Sở.

ê) Tham mưu lập danh sách đối tượng phải kê khai tài sản và tiếp nhận, sao lục, lưu, quản lý bản kê khai tài sản từ Thanh tra Sở.

 g)   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.              II. Tổ chức bộ máy

 

- Bà: Đinh Thị Hằng Nga
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Điện thoại: 0206.3855.561

  - Bà: Đàm Thị Hiền
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- Điện thoại: 0206.3.854.430
- Email: hiendt@caobang.gov.vnhiendlcb08@gmail.com

  - Bà: Đàm Thùy Linh
- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại: 0206.3.854.430
- Email:
 linhdt@caobang.gov.vn

 
- Bà: Lương Thị Lan
- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại:  0206.3.954.138
- Email:
 lanlt@caobang.gov.vn

 ipv6 ready