Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 36
Đăng nhập

Phòng Quản lý du lịch

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Chức năng

 Phòng Quản lý Du lịch là phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng Quản lý Nhà nước về lĩnh vực Du lịch trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

 Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ:

 a)   Xây dựng quy hoạch, đề án, dự án, chương trình, các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; đề xuất các chương trình hợp tác quốc tế trên lĩnh vực quản lý; Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Giám đốc Sở rà soát, xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch theo chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của HĐND, UBND tỉnh.

b)  Tiếp nhận, xử lý, cung cấp thông tin về du lịch phục vụ cho việc quản lý của ngành; Tổng hợp thông tin, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng tuần, tháng, quý và năm.

c)   Phối hợp lập quy hoạch, tổ chức công bố các quy hoạch thuộc lĩnh vực du lịch sau khi được phê duyệt và theo dõi công tác quản lý các khu, điểm du lịch; Phối hợp tổ chức lập hồ sơ đề nghị công nhận khu, điểm du lịch tại địa phương; công bố sau khi có quyết định công nhận.

d)  Phối hợp thẩm định các dự án/đề án/chương trình đầu tư, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

đ) Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của tỉnh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

e)   Phối hợp tham mưu, thực hiện các biện pháp bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch của địa phương.

g)   Phối hợp tham mưu ban hành các chính sách ưu đãi; thu hút đầu tư để khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch địa phương; hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng.

h)  Phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức, tham gia các chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của địa phương.

i)   Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các hoạt động theo quy định của pháp luật.

k)   Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Lãnh đạo Sở về công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch. Hướng dẫn công tác chuyên môn và quản lý Nhà nước về du lịch cho phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố và chức danh chuyên môn thuộc UBND cấp xã.

 l)   Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở quản lý các hoạt động sau:

-   Thẩm định và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch;

-   Thẩm định, trình Lãnh đạo Sở: cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

-   Thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở: cấp, cấp lại, cấp đổi, thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;

-   Thẩm định và trình Lãnh đạo Sở: Ra quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng từ 1-3 sao (đối với khách sạn; biệt thự du lịch; căn hộ du lịch; tàu thủy lưu trú du lịch); ban hành Thông báo Kết quả kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ của cơ sở lưu trú du lịch (đối với nhà nghỉ, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê; bãi cắm trại du lịch); Phối hợp Tổng cục Du lịch thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định;

 

-    Thẩm định và trình Lãnh đạo Sở cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn quản lý (bao gồm: cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao; cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí; cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe);

-   Thẩm định và trình Lãnh đạo Sở: cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm theo quy định;

 -   Phối hợp trong công tác cấp biển hiệu cho phương tiện vận chuyển khách du lịch theo quy định.

-   Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở tổ chức các khóa cập nhật kiến thức và cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

m)   Chủ trì, phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân để đảm bảo môi trường du lịch thân thiện, lành mạnh và văn minh.

n)   Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, phát triển các loại hình du lịch, sản phẩm du lịch mới của địa phương; Tham mưu tổ chức chương trình khảo sát điểm đến theo kế hoạch hợp tác phát triển du lịch với các địa phương và phục vụ công tác phát triển sản phẩm du lịch, phát triển thị trường khách du lịch.

o) Chủ trì, phối hợp với phòng Tổ chức - Pháp chế và các phòng, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của phòng được phân công.

ô) Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở.

 ơ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

             II. Tổ chức bộ máy

                   

   - Bà: Nông Thị Tuyến
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Điên thoại: 0206.3855.247
- Email: tuyennt@caobang.gov.vn

  - Bà: Hoàng Thị Thắm
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- Điên thoại: 0206.3953.763
- Email: thamht@caobang.gov.vn
 

- Bà: Nông Như Huệ
- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại: 0918.404.929

- Email:

   - Bà: Phạm Kim Phượng
- Chức vụ: Chuyên viên
- Điên thoại: 0206.3953.763
- Email: 
 phuongpk@caobang.gov.vn

   

ipv6 ready