Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 37
Đăng nhập

Thanh tra Sở

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 

 1. Chức năng.

 -    Thanh tra là cơ quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ Thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 -   Thanh tra Sở có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản tại kho bạc (tài khoản tạm thu).

 -   Có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

 Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 24 Luật Thanh tra ngày 15/11/2010, Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra và Điều 8 Nghị định số 173/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau:

 a)  Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.b)   Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

c)   Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở.

 d)   Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

6 Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở.

e)    Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.

g)   Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của sở khi cần thiết.

h)   Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc sở và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.

i)   Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

k)   Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

l)   Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng.

 m)   Tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

n)   Tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra tỉnh về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; báo cáo Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và Du lịch.

o)  Hướng dẫn, đôn đốc, triển khai, tổ chức thực hiện, kiểm tra, báo cáo các quy định về minh bạch, tài sản, thu nhập hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành quản lý theo quy định của Chính phủ.

ô) Chủ trì, phối hợp với phòng Tổ chức - Pháp chế và các phòng, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của phòng được phân công.

ơ) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở giao.


            II. Tổ chức bộ máy
              

 
- Ông: Lục Văn Khoằn
- Chức vụ: Chánh Thanh tra
- Điện thoại: 0206.3852.709
- Email: khoanlv@caobang.gov.vn
 

- Bà: Nông Thị Thủy
- Chức vụ:  Phó Chánh Thanh tra
- Điện thoại:  0206.3856.156
- Email: 

  

 
 
- Bà: Nguyễn Thị Kim Phượng
- Chức vụ: Thanh tra viên
- ĐIện thoại: 0206.3856.156
                          

        

 - Ông: Trịnh Hà Duy
- Chức vụ: Thanh tra viên
- Điện thoại: 0206.3.856.156

 
ipv6 ready