Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 92
Đăng nhập

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Ngày 30/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và tuyên truyền công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở năm 2022 cho hơn 100 cán bộ công chức văn hoá - xã hội của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

 

Các đại biểu tham dự tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn các nội dung: Khái quát về hương ước, quy ước, quy trình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và một số lưu ý trong quá trình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; hướng dẫn tổ chức hoạt động của đội văn nghệ quần chúng cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; hướng dẫn triển khai quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới.

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản cho đội ngũ cán bộ cơ sở trong xây dựng, thực hiện các hương ước, quy ước. Từ đó phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội, đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Nguồn caobangtv.vn

ipv6 ready